Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Nieuwsbrief 2013/2 (december)

door: Jef Schaap >> Nieuwsbrief 2014/1 >> Nieuwsbrieven
Stichting Burung Manyar zoekt op korte termijn een medewerker/ster om te helpen bij… >> lees verder

* Dit is de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Samen met de eerste van mei 2013 vormt deze brief het jaarverslag 2013. Daaraan moet de jaarrekening 2013 nog toegevoegd worden. Die verschijnt in het begin van 2014.
* Het is nu mogelijk giften aan Burung Manyar voor 100% af te trekken bij de aangifte Inkomstenbelasting! En wel vijf jaar of langer! Lees verder over een slimme manier van schenken.
* Het werven van fondsen begint voorzichtig vruchten af te werpen. Een groot probleem daarbij vormt het feit dat sponsors zich meestal een nauw omschreven project al voorwaarde stellen, waaraan het werk van Burung Manyar nu juist niet voldoet.
* De Belastingdienst stelt per 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden aan organisaties met een ANBI-predicaat om dat predicaat te kunnen blijven houden. Aan deze voorwaarden is voldaan.

PATIËNTEN
 
Ary Krisnawati (Karanggayam/Bantul)
Zij kreeg onvoorzien een groot probleem, toen de verzekering voor minder draagkrachtigen (Jamkesmas) plotseling slechts een basisbedrag voor hemodialyse ging uitkeren en ze moest gaan bijbetalen. Haar eigen middelen waren al uitgeput. Gelukkig konden we haar met een onverwachte grote gift extra steun toezeggen tot februari 2014. Dan wordt waarschijnlijk het verzekeringssysteem in Indonesië gewijzigd en bekijken we de kwestie opnieuw. Het bestuur heeft de Jamkesmas in Jakarta tot tweemaal toe via e-mail en briefpost om uitleg gevraagd. Daarop is geen antwoord gekomen.
Een kleine operatie kon met medicijnen voorkomen worden.
Muhammad (Tangerang)
Zijn zoon Rasya werd op 1 september één jaar. Muhammad heeft een studiebeurs verworven om aan de Universitas Indonesia een post-graduate studie rechten te volgen om zo verder te bouwen aan zijn toekomst. Ooit begon de steun aan Muhammad om hem de kans te geven zijn master’s degree rechten te halen…
 
Kamal Arafat(Jakarta)
Op 8 augustus werd zijn dochter Osa één jaar. De laatste medische controle bij Dr. Mukidjam had een positief resultaat. Het gaat hem en zijn gezin goed.
DONEREN
 
Stichting Burung Manyar werkt op twee sporen. Op de korte termijn verschaffen we de patiënten de middelen om dagelijks over de noodzakelijke medicijnen te beschikken. Op de lange termijn bouwen we een continuïteitsreserve op om eenmaal geadopteerde patiënten blijvende hulp te garanderen.
 
Elke gift helpt. We zijn daarom blij met elke incidentele of eenmalige gift, maar aan donaties met een permanent karakter groeit de behoefte. De hulp aan de patiënten op langere termijn kan daardoor beter gepland worden.
 
A. Voor een dergelijke donatie kunt u uw bank een machtiging geven tot een automatische, maandelijkse overschrijving voor een langere, niet vastgelegde termijn. Stichting Burung Manyar heeft een ANBI-erkenning, zodat uw giften aftrekbaar zijn bij de aangifte Inkomstenbelasting.
B. Nieuw (vanaf 1 januari 2014) bestaat er een slimme en voordelige manier van schenken
met extra belastingvoordeel.
U kunt Stichting Burung Manyar steunen met een periodieke schenking via een onderhandse akte.
Daarbij bepaalt u gedurende vijf jaar € 5,–, € 10,– of meer per maand te zullen schenken.
Voor u: extra belastingvoordeel. Voor periodieke giften met een termijn van minimaal vijf jaar geldt bij de aangifte Inkomstenbelasting geen drempel of maximaal aftrekbaar bedrag. Zo’n schenking kan dus voor 100% afgetrokken worden.
Als welkomstgeschenk ontvangt iedere nieuwe deelnemer aan deze vorm van schenken een mapje met tien wenskaarten + enveloppen.
ANDERE VORMEN VAN DONEREN
 
* Een donateur vroeg voor haar vijftigste verjaardag als cadeau giften voor onze stichting. Een groot gebaar dat wij buitengewoon waarderen. Ze zal de gevers ook een mail met een link naar onze website sturen met het verzoek ons structureel te gaan steunen.
* Binnen de familie van een donateur is een samenwerkingsverband aan het ontstaan met als doel een van onze patiënten deels of helemaal te adopteren. We wachten met spanning af.
* Een donateur heeft ons laten weten, dat zij in de regeling van haar nalatenschap een legaat aan Stichting Burung Manyar heeft opgenomen. Wij hebben haar onze dankbaarheid laten weten.
* Een hotel boeken via BookDifferent met vermelding van de naam van de stichting levert ons een percentage van de provisie op.
* Een boek bestellen bij YouBeDo met vermelding van de naam van de stichting levert ons een percentage van de winst op.
* Shoppen op internet via SponsorKliks helpt. Een grote hoeveelheid uiteenlopende internetwinkels geeft ons provisie bij een aankoop.
FINANCIËN
Door de sponsorbedragen die eind 2012 en in 2013 ontvangen zijn, is een goed begin gemaakt met de opbouw van de continuïteitsreserve. Met vertrouwen zetten we ons beleid voort om in eerste instantie een garantie van tien jaar per patiënt te bereiken. Als het nodig zou zijn, kan in de financiële planning ook een eigen bijdrage naar vermogen van de patiënten opgenomen worden. Zij zijn hiervan op de hoogte.
Op dit moment werken we met een jaarbegroting voor steunverlening op de korte termijn en met een begroting voor de continuïteitsreserve. De jaarbegroting wordt als eerste ingezet bij aanvragen voor sponsoring of gehele of gedeeltelijke adoptie van een specifieke patiënt. Al naargelang de aard van het fonds, de organisatie, de groepering of de donateurs kunnen passende gegevens verstrekt worden, zoals het profiel van iedere patiënt of het overzicht van de continuïteitsreserve.
FONDSWERVING EN SPONSORING
De meeste fondsen, stichtingen en organisaties stellen dezelfde eisen aan een te sponsoren project in de goede doelensfeer. Het project moet een duidelijk begin- en eindpunt hebben, een concreet af te ronden doel nastreven met een daarop gerichte begroting en een duurzaam karakter dragen dat een blijvende, structurele verandering teweegbrengt.
Burung Manyar wil nierpatiënten permanent en levenslang steun verlenen, zonder daarmee de veroorzaker van alle problemen, het gezondheidsverzekeringssysteem in Indonesië, wezenlijk en blijvend te kunnen veranderen. Het gaat om individuele nood, die individueel en blijvend gelenigd moet worden.
Deze twee uitgangspunten zijn strijdig en maken het verkrijgen van sponsoring uiterst moeilijk. We zullen sterk afhankelijk blijven van donateurs die zich het lot van deze patiënten in het algemeen en de door ons geadopteerde in het bijzonder aantrekken. Vandaar dat donateurs (maar ook sponsors) altijd een specifieke patiënt kunnen aangeven als begunstigde van hun gift.
* Een groot aantal fondsen en praktisch alle kringloopbedrijven in Nederland zijn benaderd met een verzoek om sponsoring. Positieve reacties kregen we vanaf eind 2012 van PKN Het Anker Zaltbommel, Stichting Kringloop Zaltbommel, B & B Zaltbommel, Stichting De Goeie Doelen Delft, Sylvia Wilhelmina Stichting, Emmaus Bilthoven, De Kring Reeuwijk, en Kringloopwinkel De Wisselbeker Nootdorp.
Dit is een goed resultaat te noemen naast de vele afwijzingen en nog veel meer onbeantwoorde verzoeken.
* Begin oktober hebben Jef Schaap en Els Standaert een pitch (korte presentatie) verzorgd voor de filantropische afdeling van de ABN-AmRo MeesPierson-bank. Stichting Burung Manyar is opgenomen in het bestand waaruit geput gaat worden door beleggingsadviseurs, als een klant de wens uitspreekt om een goed doel te steunen en om advies vraagt.
* Met de voorzitster van Stichting Hibiscus, Ine WawuRuntu, is een gesprek gevoerd over de mogelijkheden om Indische Nederlanders, in Nederland wonende Indonesiërs en in Nederland studerende Indonesiërs te benaderen voor donaties. Dat heeft een groot aantal tips opgeleverd die in de komende maanden uitgewerkt gaan worden.
* De stichting probeert op Facebook in de persoon van Jef Schaap lid/vriend te worden van zoveel mogelijk personen en groepen die op enigerlei wijze verwantschap met ons werk kunnen voelen om bekendheid met ons werk te verspreiden en hopelijk nieuwe donateurs te vinden. We denken aan nierpatiënten, vrienden van Indonesië, Indonesian living in Holland, Indonesische verpleegkundigen in Nederland etc.
Specifieke beroepsgroepen, zoals die van verpleegkundigen in een ziekenhuis of in opleiding aan hogescholen, gaan benaderd worden.
* Er zijn aparte profielen van onze patiënten gemaakt om ingezet te worden in situaties waarin persoonsgericht doneren aantrekkelijk lijkt te zijn.
* Sinds kort staat er een Engelstalig profiel van Burung Manyar op de website van Latitudes.nu. Dat maakt het makkelijker om ook buiten de grenzen naamsbekendheid te krijgen en donateurs en sponsors te zoeken.
* Met enkele donateurs gaan gesprekken gevoerd worden om te onderzoeken hoe eenmalige sponsoracties opgezet kunnen worden en benefietvoorstellingen gerealiseerd kunnen worden.
* Het is onmogelijk gebleken om in een aantal steden toegang te krijgen tot middelbare scholen met als doel voor een maatschappelijk stage in aanmerking te komen. De verplichting tot maatschappelijke stages blijkt trouwens weer net zo snel afgeschaft te worden als die ingevoerd is.
* Het contact met GoedTV en de kans op een wervende spot op TV laten we lopen. Deze organisatie belooft buitengewone serviceverlening aan goede doelenorganisaties, maar reageert niet op aanmeldingen of e-mail.
TRANSPARANTIE EN ANBI
 
* In de Trouw Goede Doelen Top 50 behaalde Stichting Burung Manyar in 2011 de zevende en in 2012 de tweede plaats. Trouw is gestopt met het opstellen van deze Top 50. De reden om dit in het verleden te doen vormde met name het stimuleren van organisaties om het belang van transparantie in te zien en om die zo groot mogelijk te maken. Trouw meent dat dit doel bereikt is, waardoor de Top 50 niet meer nodig is.
* Volledige openheid naar de sponsors en donateurs toe heeft altijd al hoog in het vaandel van Burung Manyar gestaan. In de Kennisbank Filantropie halen we in alle beoordelingscategorieën de volle 100% en is te zien dat meer dan 99% van de in 2012 ingezamelde gelden ten gunste van de doelgroep gekomen is.
Stichting Burung Manyar heeft een ANBI-certificaat. De Belastingdienst heeft per 1 januari 2014 de voorschriften om een ANBI-organisatie te blijven verscherpt. Terwille van alweer die transparantie is het verplicht de basisinformatie over de organisatie op internet te publiceren en toegankelijk te maken voor iedereen. Die informatie was op onze website altijd al te vinden, maar het lijstje van de Belastingdienst is nog eens bijeengezet op een aparte pagina. Die gegevens zullen ook gepubliceerd worden op onze pagina op de site van de Kennisbank Filantropie en ze staan al op onze pagina bij Geef.nl, waar we voor 100% transparant zijn verklaard. De Belastingdienst is voornemens in januari een lijst van geaccepteerde ANBI’s te publiceren met een link naar de vindplaatsen van de gegevens. Voor Burung Manyar is dat dus inmiddels allemaal in orde.
Storm op het strand, v.l.n.r. Ary’s vader, Ary Krisnawati, schoonzuster Ning, neef Lukman
ANDER NIEUWS
 
* Het contact met Diatrans Jakarta is verdwenen. De website is opgeheven, mails worden niet meer beantwoord, afleveringen van het tijdschrift die wij altijd op onze site publiceerden worden niet meer doorgestuurd. De reden van de stilte is ons onbekend. We gaan proberen erachter te komen, via omwegen als het niet rechtstreeks kan.
* Daardoor is het voorgenomen project om een basishandboek voor nierpatiënten te gaan samenstellen eveneens stil komen te liggen. Ary zou daarin geparticipeerd hebben.
Diatrans zou voor ons intermediëren in het contact met DEPKES (het Indonesische Ministerie van Gezondheid). We zoeken nu een andere weg om dat contact te leggen.
* Een Indonesische vrouw in Nederland dreigt door de IND uitgezet te worden. Ze is nierpatiënte met gecompliceerde bijverschijnselen, dialyseert driemaal per week en wacht op een transplantatie. Volgens de IND zijn alle medische voorzieningen die zij nodig heeft in Indonesië aanwezig, zodat uitzetting gerechtvaardigd is, zodra de opvang daar geregeld is. Op verzoek van haar advocaat, die tegen deze beslissing in beroep gaat, heeft Jef Schaap een nota geschreven om duidelijk te maken dat deze vrouw zonder familieopvang en zonder verzekering buiten alle (inderdaad aanwezige) faciliteiten valt, zodat uitwijzing feitelijk een doodvonnis betekent. We wachten verdere ontwikkelingen af.
* Halverwege december is Dr. Mukidjam met zijn vrouw in Amsterdam. Els en Jef zullen een ontmoeting met hem hebben om over de medicatie van Kamal te praten en ook om de steunaanvraag van een andere patiënt van hem te bespreken.
* Voor Caroline Due heeft het bestuur bemiddeld voor een studiebeurs verpleegkunde. Ze heeft intussen haar bachelor’s degree gehaald. Ze volgt nu nog anderhalf jaar een aanvullende beroepsopleiding om daarna in een leidinggevende functie de gezondheidszorg op het eiland Flores te gaan versterken. Voor die opleiding is de financiering al voor de helft rond. We zoeken nog naar sponsors en donateurs voor de tweede helft. Er zijn intussen via Facebook oproepen gedaan, en op een internationale website, gewijd aan ontwikkelingswerk op Flores, is in het Engels een pagina over onze bemiddeling verschenen. Wie wil meehelpen, zodat Caroline haar studie kan voltooien?
* In januari 2014 wordt in Indonesië een begin gemaakt met een sociaal verzekeringssysteem. Er wordt begonnen met een gezondheidsverzekering die vergelijkbaar is met onze basiszorgverzekering. Die verzekering moet gaan gelden voor elke Indonesiër, waarmee de versplintering van de vele, soms nauwelijks functionerende verzekeringen, wordt opgeruimd. Mogelijk zullen de anti-afstotingsmedicijnen ook in het pakket opgenomen worden en zal de farmaceutische markt geopend worden voor goedkopere generieke medicijnen. Dat zou betekenen dat de situatie voor onze patiënten in positieve zin kan gaan veranderen en dus de rol die Burung Manyar speelt. We wachten af wat de realiteit zal opleveren.
* Begin 2014 vindt weer een werkbezoek plaats. Voor onze patiënten moet een nieuwe termijn van medicijnvoorziening veiliggesteld worden, maar ook de oriëntatie over de ontwikkeling van het nieuwe landelijke verzekeringssysteem, het herstellen van het contact met Diatrans en zoveel kwesties meer maken een bezoek noodzakelijk. Jef Schaap zal de reis weer voorbereiden en uitvoeren.
>> naar boven >> Nieuwsbrieven