Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2023-2
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Nieuwsbrief 2012/2 (december)

door: Jef Schaap >> Nieuwsbrief 2013/1 >> Nieuwsbrieven
Stichting Burung Manyar zoekt op korte termijn een medewerker/ster om te helpen bij… >> lees verder

* Dit is de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Samen met de eerste van april 2012 vormt deze brief het jaarverslag 2012. Daaraan moet de jaarrekening 2012 nog toegevoegd worden. Die verschijnt in het begin van 2013.
* Er zijn dit jaar feestelijke resultaten te melden. Zowel Muhammad als Kamal zijn vader geworden en in de Trouw Goede Doelen Top 50 is Stichting Burung Manyar zeer hoog in de rangschikking terecht gekomen.
* Bron van permanente zorg voor het bestuur is de financiële onderbouwing van ons fonds geweest. Dat heeft geleid tot een wijziging in het beleid om op de lange termijn de hulpverlening aan onze patiënten veilig te stellen. Hierover leest u meer in paragrafen Koerswijziging beleid, Garantiefonds en Twee scenario’s.

ERKENNING

In de Trouw Goede Doelen Top 50 van dit jaar is Stichting Burung Manyar opnieuw op een hoge plaats geëindigd. Eindigden we vorig jaar op de zevende plaats in de categorie Internationale Hulp, dit jaar behaalden we de tweede plaats in de top 10 van de algehele eindrangschikking en eveneens de tweede plaats in de top 5 van de categorie Internationale Hulp.
Dit werd donderdagavond 22 november bekend gemaakt op een thema-avond in Amsterdam over doneren aan goede doelenorganisaties. De bestuursleden Els Standaert en Jef Schaap waren daar aanwezig. Op vrijdag 23 november volgde de publicatie van de totale Top 50 in Dagblad Trouw. Daarin werd ook in een artikel aandacht aan de stichting besteed. Ook De Toren, het weekblad van Zaltbommel, besteedde aandacht aan deze erkenning. Meer informatie vindt u in een overzicht van de criteria waarop de organisaties doorgelicht en gewaardeerd zijn.

We zijn erg trots op deze erkenning, die onder andere betekent dat onze stichting betrouwbaar is, effectief werkt en dat alle informatie makkelijk toegankelijk is voor iedereen. We hopen dat dit een stimulans zal zijn voor meer sponsors en donateurs om via Burung Manyar onze patiënten te gaan steunen.
PATIËNTEN

Ary Krisnawati (Karanggayam/Bantul)

Met Ary Krisnawati gaat het naar omstandigheden goed. Ze blijft aangewezen op tweemaal dialyse per week. Alleen is de botontkalking in haar benen toegenomen, zodat haar mobiliteit sterk afneemt. Dit baart ons zorgen. Met alle ups en downs kan ze mentaal nog steeds goed omgaan. Ze heeft op Facebook een groot netwerk opgebouwd, zodat ze niet meer in een isolement leeft. Op Facebook is zij een actief raadgeefster aan medepatiënten in een aantal patiëntengroepen en –fora.

Muhammad (Jakarta)

Muhammad en Fitri zijn vanwege de hoge woonlasten weer van Jakarta naar Ciledug (de woonplaats van de ouders van Fitri) verhuisd. Dat het reizen naar hun werk tijdrovend en vermoeiend is, nemen ze daarbij op de koop toe. Op 1 september werd hun zoon Rasya geboren. Het gaat alle drie goed.

Kamal Arafat (Jakarta)

Kamal werkt nog steeds in de motorhandel en leeft gemotiveerd. Op 8 augustus kregen hij en Ratna een dochter, Osa. Ook hen gaat het goed.

KOERSWIJZIGING BELEID

In vorige nieuwsbrieven is al meegedeeld, dat we geen ongebruikte voorraden medicijnen gratis aan de patiënten meer kunnen verschaffen. Onze hulp zal nu volledig financieel moeten worden en dat vraagt om een ander beleid en een andere inzet. Met deze problematiek heeft het bestuur zich het afgelopen jaar beziggehouden.
Tot nu toe kende het beleid twee pijlers:
a) Directe, volledige medicijnhulp aan de drie ‘geadopteerde’ patiënten en aan andere patiënten zo lang en voor zover de voorraad strekte.

Kamal, Ratna en Osa
Deze hulp bestond grotendeels uit anti-afstotingsmedicijnen in natura en voor een kleiner aandeel uit financiële hulp. Dat aandeel groeide langzaam in de laatste jaren. Alle donaties die niet direct nodig waren konden gereserveerd worden voor moeilijker tijden.
b) Omdat de patiënten levenslang afhankelijk zijn van de bewuste medicijnen, betekent adoptie in feite het nemen van verantwoordelijkheid op de lange termijn. Dat heeft er in de laatste jaren toe geleid dat de reserves zijn omgezet in een garantiefonds voor de toekomst. Het beheer van dat fonds gaat voorlopig uit van een garantie van tien jaar en kent een eigen begroting. Jaarlijks wordt die begroting aangepast aan de actuele situatie van alle factoren die de begroting bepalen.

GARANTIEFONDS

Het vermogen dat Burung Manyar in de afgelopen twaalf jaar heeft opgebouwd, is de basis voor de begroting van het garantiefonds. Er wordt voorlopig uitgegaan van een garantie van tien jaar; het streven is naar levenslang. Daarin is een post opgenomen van gelijkblijvende donaties, gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.
Ook de patiënten zullen naar vermogen een eigen bijdrage moeten gaan leveren. Daaraan wordt tijdens het komende werkbezoek door Jef Schaap aandacht besteed.

Fitri, Muhammad en Rasya TWEE SCENARIO’S

Er zijn twee scenario’s die het financiële beleid gaan bepalen waaraan onmiddellijk ook het beleid gekoppeld is, wat het werven van fondsen betreft.
a) Uitgaan van de begroting van 1 december 2012.
De medicijnkosten bedragen jaarlijks ongeveer € 15.000,-. Dat betekent over tien jaar gerekend een jaarlijks tekort van € 3.500,-. Extra donaties en sponsoring zullen daarin moeten gaan voorzien. Dit scenario is het meest urgent, maar voorziet slechts in een garantie van tien jaar.

b) Jaarlijks inzetten op het werven van sponsorgelden ter grootte van de medicijnkosten (nu € 15.000,-). Dat betekent dat de planning van de garantie van tien jaar telkens een jaar vooruit geschoven kan worden. Feitelijk wordt er dus een jaar aan de garantie toegevoegd. Dit is het meest speculatieve scenario, maar wel het meest wenselijke. De fondsenwerving zal zich vooral gaan richten op de realisering van dit scenario.

NIEUWE WEGEN OM RECHTSTREEKS TE DONEREN

Enkele donateurs vinden het plezierig om gericht voor één patiënt te doneren. Deze manier van doneren schept een grotere persoonlijke betrokkenheid bij het wel en wee van een patiënt. Al ons promotie- en wervingsmateriaal evenals onze website zijn er al op ingesteld een bepaalde patiënt geheel of gedeeltelijk te adopteren. Daarnaast blijft ook de algemene gift bestaan, zoals die tot nu toe het meest gebruikelijk was. Het bestuur bepaalt dan waar de gift het hardst nodig is.

Ook heeft het bestuur de mogelijkheden om te doneren verruimd en makkelijker en aantrekkelijker gemaakt.
a) De meest aantrekkelijke manier vormt een periodieke schenking via een notariële akte. Daarbij bepaalt u gedurende minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken (eventueel in termijnen).
Voor u: een belastingvoordeel. Zo’n schenking kan voor 100% afgetrokken worden bij de aangifte Inkomstenbelasting, zonder minimum of maximum.
Voor ons: wij kunnen ons garantiefonds meer verantwoord opbouwen om de patiënten ook in de toekomst hulp te kunnen blijven garanderen.
Meer informatie over deze vorm van schenken staat elders op deze website of zullen we u op verzoek toesturen. Een aanvraagformulier voor een periodieke, notariële schenking kunt u ook op deze site vinden en downloaden.
b) Het is mogelijk om uw bank een machtiging te geven tot een automatische, maandelijkse overschrijving tot wederopzegging. Een dergelijke donatie met een permanent karakter maakt een planning op langere termijn voor hulp aan de patiënten makkelijker. Weest u zo vriendelijk om het het opgaveformulier te downloaden en te printen en dat ingevuld en ondertekend op te sturen. Dat is nodig om tot die planning op langere termijn te komen.

Deze twee donatievormen hebben een structureel karakter. Ze bieden de zekerheid van regelmatig terugkerende giften. Daardoor kan het bestuur de financiële planning voor de lange termijn beter realiseren. We hopen dat steeds meer donateurs zullen gaan meewerken aan de continuïteit van ons beleid en daar ook anderen toe weten te bewegen. Ons fundament heeft versteviging nodig.

c) Op onze betaalmodule, die via de website te bereiken is, bestaat naast andere opties de mogelijkheid om per SMS te doneren, zowel eenmalig als met een machtiging voor periodieke giften. Niet-Nederlanders kunnen op deze module (ook vanuit het buitenland) via een creditcard doneren.
d) QR-codes in onze papieren publicaties maken het mogelijk via een smartphone contact met onze betaalmodule te leggen.
e) Rechtstreeks mobiel doneren kan ook door een SMS naar 1008 te sturen met ‘Donatie 1516’.
INDIRECT DONEREN

a) Een hotel boeken via BookDifferent met vermelding van de naam van de stichting levert ons een percentage van de provisie op.
b) Een boek bestellen bij YouBeDo met vermelding van de naam van de stichting levert ons een percentage van de winst op.

FACEBOOK

Deze donatiemogelijkheden worden ook geboden op de Facebook-pagina van de stichting. Via nieuwsberichtjes wordt daar de gang van zaken van Burung Manyar bijgehouden.

PROMOTIEFILM

De promotiefilm is klaar. Hij staat op Youtube en krijgt ook een definitieve plaats op deze website. De film zal ingezet worden bij donateursacties en bij sponsorwerving. Klik op het logo hiernaast.

EENMALIGE ACTIES

Het koor St. Cecilia van de Gemeenschap van Katholieke Indonesiërs in Nederland (afdeling Amsterdam Zuid-Oost) heeft op 4 november zijn lustrumconcert tevens als benefietconcert voor Burung Manyar georganiseerd. Jef Schaap was daar om de stichting te promoten en een korte toespraak te houden. De collecte leverde bijna € 1000,- op. Dit soort eenmalige, particuliere acties ten gunste van Burung Manyar zijn meer dan welkom.

KLEIN NIEUWS

a) De stichting heeft een profiel gekregen op YesWeCare. Daar zoeken sponsors in spe goede doelen die bij hun filosofie past.

b) Begin mei bracht Dr. Susi Oktowaty met enkele familieleden een bezoek aan Nederland. Els Standaert en Jef Schaap hebben geholpen bij de organisatie van de reis en er vond een ontmoeting plaats in Amsterdam. Dr. Susi was eindredactrice van het Buletin Bina Ginjal en is nog steeds een belangrijke contactpersoon van Burung Manyar in Bandung.
c) Op 23 november hebben Els Standaert en Jef Schaap in Nijmegen het symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Andries Hoitsma bijgewoond evenals zijn afscheidsrede. Prof. Hoitsma is al vele jaren een grote steun en raadgever voor het bestuur van Burung Manyar.
d) In het voorjaar heeft het bestuur zich ingezet om de subsidie van een studiebeurs te vinden voor een Indonesische verpleegkundige, Caroline Due, die de laatste semesters van haar opleiding niet meer zelf kon betalen. De aanvraag kwam van een van de Indonesische contacten van Burung Manyar. De Hanze University Foundation, de stichtingen Harapan en Hibiscus en een particulier waren bereid als sponsors op te treden. De financiële begeleiding van Caroline en de verantwoording naar de sponsors ligt bij ons bestuur, maar staat los van ons eigen fonds. Na haar studie gaat ze op Flores werken, waar een groot tekort is aan medisch personeel.
e) Jef Schaap heeft de verkoop van tweedehands boeken geïntensiveerd via Boekwinkeltjes. De verkoop loopt druppelsgewijs maar wel regelmatig. Ook in 2012 zullen we een belangrijk deel van onze administratie- en promotiekosten uit de opbrengst kunnen betalen, zodat de donateurs- en sponsorinkomsten bijna voor de volle 100% aan het werk voor onze patiënten besteed worden. In 2011 was dat 97,2%.
WERKBEZOEK

Met deze foto eindigde de vorige nieuwsbrief. Het is zo ver. Eind januari/begin februari brengt Jef Schaap weer een werkbezoek aan Indonesië om persoonlijk contact te hebben met alle patiënten, medewerkers en artsen. Er moeten afspraken gemaakt worden voor de volgende termijn van ongeveer twee jaar.

Dag Linda, dag Ary, tot in januari 2013
Maar centraal staat nu het creëren van het juiste netwerk om de financiële steun aan de patiënten in de komende twee jaar vlekkeloos en gecontroleerd te laten verlopen. Daarnaast zal gezocht worden naar een mogelijkheid om de benodigde medicijnen voordelig in te kopen.
>> naar boven >> Nieuwsbrieven