Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Nieuwsbrief 2009/1 (september, deel 4)

door: Jef Schaap >> Nieuwsbrief 2010/1 >> Nieuwsbrieven
     
Deel 4: De jaarrekening 2008 – Financiën in de eerste helft van 2009 – Het toekomstig financieel beleid – Besluit
     
DE JAARREKENING 2008
 
 
De jaarrekening 2008 is elders op deze website te vinden. Het werd weer gratis opgesteld door administratiekantoor Swinkels & Tuijtel te Veghel. De cijfers zijn eveneens gepubliceerd op enkele websites die de profielen van goede doelenorganisaties inventariseren.Hieronder volgen enkele opmerkingen bij de jaarrekening.
* In 2008 zijn alle giften zoals gewoonlijk voor bijna 100% in het medicijnfonds ten gunste van de patiënten terecht gekomen. De meeste administratieve kosten zoals portokosten voor verzending van de nieuwsbrieven en de vergoeding van de verzendkosten aan donateurs van medicijnen konden grotendeels weer betaald worden uit de verkoop van tweedehands boeken en LP’s.
* De affiches en folders voor ons inzamelingsproject medicijnen evenals voor het benefietconcert in op 7 juni 2008 in Zaltbommel zijn gesponsord. Ook het concert zelf is praktisch geheel gesponsord. Alleen de kosten voor administratie en propaganda kwamen ten laste van de Stichting. Alle vrijwillige bijdragen van bezoekers van het concert kwamen ten gunste van de Stichting. Dit concert werd gekoppeld aan de verjaardagen van Jef Schaap en Els Standaert. De vele gasten gaven gehoor aan de wens om cadeaus te geven in de vorm van een gift aan de Stichting.
De baten van dit concert bedroegen in totaal ongeveer € 1350,00. Dit bedrag wordt niet in zijn geheel zichtbaar in de jaarrekening, aangezien een deel is geboekt bij de post extra inkomsten ten behoeve van medicijnen.
* Twee donateurs vroegen bij de afscheidsreceptie ter gelegenheid van hun pensionering ook cadeaus in de vorm van giften aan onze Stichting. Deze giften zijn eveneens geboekt als extra inkomsten ten behoeve van medicijnen. Lees elders meer over deze manier van sponsoren.
* De hierboven genoemde extra inkomsten hebben we gebruikt voor extra uitgaven voor hulp aan onze patiënten, Kamal Arafat en Ary Krisnawati. Zie hiervoor ook deel 1 en 3 van deze nieuwsbrief.
* In de tweede helft van 2008 diende zich een aspirant patiënt aan, Kamal Arafat uit Jakarta. Om zijn vraag om steun te kunnen honoreren zijn we van het standpunt uitgegaan, dat hulp niet ten koste mag gaan van het inmiddels opgebouwde fonds voor de ander patiënten.
We zijn een actie gestart om nieuwe donateurs te vinden, speciaal voor hem. We hebben niet veel, maar toch wel enkele vaste donateurs kunnen vinden. Toen we merkten dat we hem vanaf mei 2009 tot mei 2011 konden helpen met medicijnen die de andere patiënten niet nodig hadden, hebben we besloten hem met een deel van de genoemde extra inkomsten, de extra donaties en een deel van de rente-inkomsten in 2008 als overbrugging financieel te steunen voor de periode van 1 december 2008 tot 1 mei 2009.
De extra donaties die speciaal voor hem blijven binnenkomen, worden voor hem vastgezet om ook na mei 2011 zo veel mogelijk hulp te kunnen blijven geven.
* Extra hulp heeft Ary Krisnawati gekregen in tweeërlei vorm. Doordat zij wegens osteoporose zeer slecht ging lopen, hebben we een rollator gekocht en konden we gratis een hometrainer voor haar krijgen. Daarbij kwamen de kosten van het verzendklaar maken van deze apparaten naar Indonesië. Het transport was gratis, doordat we ruimte kregen aangeboden in een container met hulpgoederen, die door de Stichting Anak Asuh in Ede naar Bandung gestuurd werd. Het transport binnen Indonesië is verzorgd door de Zusters Onder de Bogen (Carolus Borromeus). Lees hierover elders meer.
Doordat de donornier van Ary steeds minder is gaan functioneren door de vele infecties en andere bijverschijnselen van haar ziekte, is ze teruggevallen op hemodialyse. Ze gebruikt Neoral slechts nog in een heel kleine dosis, maar ze heeft wel veel andere zeer dure en niet door de verzekering gedekte medicijnen nodig. We hebben besloten om haar bij de aanschaf van die andere medicijnen financieel te steunen.
Statutair is het mogelijk om andere vormen van medische hulp te verlenen en vanaf het ontstaan van de Stichting hebben we de verantwoordelijkheid voor hulp aan Ary gedragen. Het is niet meer dan logisch de hulp in een andere vorm te verlenen nu de situatie daarom vraagt.
* Tot op heden beschouwen wij ons financiële fonds, dat groeit door uw donaties en giften, als een garantiefonds. Onze toezegging om patiënten met een donornier te gaan steunen kan niet vrijblijvend zijn. Ze hebben de voor hen onbetaalbare anti-afstotingsmedicijnen immers levenslang nodig.
Tot nu toe hebben wij grotendeels hulp kunnen verlenen door restvoorraden medicijnen in Nederland te verzamelen en naar Indonesië te brengen. Maar die voorraad wordt kleiner en met name aan Neoral, maar ook aan Prograft dreigt een tekort te gaan ontstaan. Ons fonds moet dus de garantie geven de hulp voort te blijven zetten.
Dat is de reden waarom we extra uitgaven niet uit het reguliere fonds willen putten. Aan deze constructie zitten haken en ogen, waarop hieronder [zie: Het toekomstig financieel beleid] verder ingegaan zal worden.
* Het restant van de extra inkomsten en de renteopbrengst is gereserveerd als deel van de financiering van het werkbezoek in mei 2009 dat onder andere nodig is om aan alle patiënten de medicijnen te bezorgen tot ongeveer eind 2010/begin 2011.
 
FINANCIËN IN DE EERSTE HELFT VAN 2009
Het is tot op heden een rustig financieel jaar. De enige extra kosten die gemaakt zijn, bestaan uit de reiskosten naar Indonesië om een nieuwe voorraad medicijnen voor een kleine twee jaar naar alle patiënten te brengen, het hele netwerk rond Kamal Arafat op te bouwen, alle verdere contacten te onderhouden en afspraken te maken voor de komende twee jaren.
Het vinden van sponsors voor dit werkbezoek is mislukt. Een degelijke presentatie van dit transportproject slaat niet aan.
Gelukkig hielpen enkele donateurs met een gift voor de reiskosten en verder hebben we kunnen putten uit het restant van de extra inkomsten en de genoten rente.
 

Op onvoorspelbare tijdstippen krijgen we de gelegenheid om medicijnen gratis mee te zenden met een container hulpgoederen van de Stichting Anak Asuh. Dat is een maand geleden opnieuw gebeurd voor een voorraad medicijnen van allerlei soort met een ver vooruit liggende gebruiksdatum. Ze zijn voornamelijk bestemd voor andere patiënten dan de onze. Zodra het gaat om de afgepaste hoeveelheid per patiënt voor een bepaalde periode met een strikte uiterste gebruiksdatum, dan is deze manier van vervoer door zijn onvoorspelbaarheid niet geschikt om onze eigen transporten via werkbezoeken aan Indonesië te vervangen. Er wordt gezocht naar een beter alternatief.
 
HET TOEKOMSTIG FINANCIEEL BELEID
 
ANBI
Een gecompliceerd probleem dat al lange tijd bestaat, zal de kern van het beleid van het bestuur in de komende tijd gaan bepalen. Het wordt hoog tijd dat er helderheid, doorzichtigheid en zekerheid komt in het bestedingsdoel van het fonds dat wij beheren. Het uitspreken van de intentie dat ons fonds de garantie op levenslange hulp aan onze patiënten vormt, zal ook formeel vastgelegd moeten worden.
Mogelijk is een dergelijke formalisering ook nodig om onder de nieuwe voorwaarden per 1 januari 2010 ons ANBI-predikaat te behouden.
Vragen als: door wie, aan wie, wanneer, op welke wijze, in welke grootte zullen beantwoord moeten worden. Er zal bijvoorbeeld op basis van het huidige vermogen en de te verwachten donaties in de toekomst een jaarlijkse uitkering per patiënt berekend en vastgesteld moeten worden.
Of de bestedingsgarantie verzekeringstechnisch, notarieel, bij huishoudelijk reglement of op andere wijze geregeld moet worden is nog onduidelijk.
Hopelijk ontstaat er na de inventarisatie van onze financiële mogelijkheden de speelruimte om ook andere activiteiten te gaan ondernemen ten behoeve van nierpatiënten in Indonesië, zoals het opzetten van een zorggids, zoals die hier in Nederland door de Nierstichting en de Nierpatiëntenvereniging wordt uitgegeven, waarin onder meer recepten en leefstijladviezen worden geboden.
Er is dus veel werk te doen. We gaan beginnen met zo veel mogelijk informatie te verzamelen bij verwante stichtingen, onze notaris, belastingdeskundigen en verzekeringsadviseurs. We zullen u uiteraard op de hoogte blijven houden van onze bevindingen en hopelijk ook vorderingen.
 
BESLUIT
Met deze goede en belangrijke voornemens besluit ik deze lange Nieuwsbrief. 2009/1. Zoals gewoonlijk zullen nieuwe ontwikkelingen direct op onze website vermeld worden. Als die er niet zijn, dan hoort u weer van ons in de Nieuwsbrief 2009/2 rond Kerstmis.
Voor op- of aanmerkingen kunt u op de gebruikelijke wijze contact met ons opnemen.
   
     
>> naar boven >> Nieuwsbrieven