Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Jaarverslag juni 2014/december 2015

>> Jaarverslagen
FINANCIEEL BELEID

* Stichting Burung Manyar werkt met een financieel jaarverslag en een werkbegroting voor een jaar van 1 januari – 31 december.
* Het financieel jaarverslag 2014 is gepubliceerd op de website en voor zover nodig van commentaar voorzien in Nieuwsbrief 2015/2.

* Opmerkingen:
– In de begrotingen wordt uitgegaan van gemiddeld € 375,00 aan donaties per maand. Dat bedrag is in de laatste jaren altijd minimaal gehaald.
– De overheadkosten mogen niet meer dan 5% van de jaarinkomsten bedragen. Daar wordt royaal onder gebleven. In het jaar 2014 kwam 96,9% van de jaarlijkse donaties en sponsorbedragen ten goede aan de doelstelling.
– Transportkosten van medicijnen, gekoppeld aan een werkbezoek naar Indonesië (gemiddeld een maal per anderhalf jaar), komen zo weinig mogelijk ten laste van de donaties voor medicijnen. Deze post wordt grotendeels betaald uit ontvangen rentes en sponsoring speciaal voor dit doel.
– Een patiënte krijgt een maandelijkse financiële ondersteuning om noodzakelijke extra medicijnen te kunnen bekostigen. Het uitgegeven bedrag is onder het toegezegde bedrag gebleven.
– De Stichting bemiddelde bij het verkrijgen van sponsoring van de studie van een Indonesische verpleegkundige. De financiële transacties verliepen via de rekening van de Stichting, maar kwamen niet ten laste van ons fonds (budgettair neutraal). De studie is in december 2014 beëindigd, zodat het project afgesloten is.
– Er is bij het hierbovengenoemde project een restant van het gesponsorde bedrag overgebleven. Na overleg met de sponsors wordt dat gedoneerd aan een medisch getint project op Flores. We hebben ervoor gekozen een garantiesubsidie toe te kennen aan een project van Stichting Karunia/Yayasan Karunia. In een afgelegen dorpje op Midden-Flores, Maghi Leko, is behoefte aan een consultatiebureau voor senioren, dat tegelijk ook zal dienen als consultatiebureau voor moeders met baby’s en peuters en als ruimte voor peuteronderwijs.
* De financiële onderbouwing van de doelstelling heeft vorm gekregen door de instelling van een fonds continuïteitsreserve dat als zodanig in de jaarrekening en begrotingen terug te vinden is. Het instellen van deze reserve berust op de gedachte dat de geadopteerde patiënten levenslang hulp behoeven en dat adopteren van patiënten de verantwoordelijkheid inhoudt de hulp voor zo lang mogelijk te garanderen. Dit is een keuze die inhoudt dat een beperkt aantal patiënten voor een lange termijn gesteund wordt en dat daar de middelen voor ingezet worden in plaats van op een kortere termijn zo veel mogelijk patiënten te steunen.
a) de continuïteitsreserve wordt opgebouwd uit het vermogen dat de Stichting in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, vermeerderd met de nog te ontvangen donaties, sponsorgelden en inkomsten uit eenmalige acties.
b) de begroting en prognose van dit fonds zijn voorlopig over een termijn tot 31 december 2022 opgesteld en zullen elk jaar per 1 januari aangepast worden aan de actuele situatie. Op dit moment kent elk van de tien jaar een tekort op de begroting van € 2.000,00 dat uit extra sponsoring aangevuld zal moeten worden.
c) als de begroting van de continuïteitsreserve tot de genoemde datum geen tekorten meer kent, dan wordt er begonnen aan een verdere opbouw van telkens een jaar.
d) als er in een boekjaar meer inkomsten zijn dan nodig zijn, dan komt het surplus ten goede aan het fonds, maar het kan naar het oordeel van het bestuur ook voor een ander doel/een andere patiënt ingezet worden

INHOUDELIJK VERSLAG

* Een inhoudelijk jaarverslag over de periode 1 juni 2014 – 31 december 2015 is moeilijk te geven aangezien Stichting Burung Manyar geen in tijd nauw omlijnde projecten kent. Dat wat gebeurt en gebeurd is, is te lezen in de nieuwsbrieven die in 2014 en 2015 op de website gepubliceerd zijn. Donateurs, sponsors, medewerkers en anderszins geïnteresseerden worden per e-mail daarop geattendeerd en van wie wij geen mailadres hebben, krijgen die brieven per post toegestuurd. De aankondiging van de nieuwsbrieven vindt ook via Facebook plaats. In die nieuwsbrieven wordt regelmatig het beleid verantwoord en geëvalueerd en worden de beleidslijnen voor de toekomst meegedeeld. Indien nodig worden er korte nieuwsbulletins per e-mail verzonden en op Facebook geplaatst.
Voor de periode van 1 juni 2014 – 31 december 2015 gelden Nieuwsbrief 2014/2, Nieuwsbrief 2015/1 en Nieuwsbrief 2015/2

ACTIVITEITEN PRIMAIR T.B.V. DE DOELGROEP

– De noodzakelijke anti-afstotingsmedicijnen zijn tot januari 2016 aan zes patiënten verstrekt.
– De extra maandelijkse financiële hulp aan één patiënt is met de patiënt overlegd en vastgelegd. Enkele malen is de financiële verantwoording besproken en goedgekeurd. Dit geldt ook voor wijzigingen in de medicatie die een ander kostenpatroon veroorzaakte.
– Er is zo nodig telefonisch, per e-mail en Facebook contact geweest met patiënten, specialisten, tussenpersonen en medewerkers.
– Het bestuur heeft onze adviseur in Jakarta, Dr. Mukidjam, tweemaal in Amsterdam ontvangen.
– In Yogyakarta worden de medicijnen beheerd en gedistribueerd door Ary Krisnawati. Zij is verantwoording verschuldigd aan de staf van de afdeling Interne geneeskunde van het universiteitsziekenhuis Dr. Sardjito. Het bestuur heeft het contact zowel met de genoemde staf als met Ary Krisnawati onderhouden.
– Een patiënt dreigde door onduidelijke administratieve regelingen te moeten verhuizen van het ene ziekenhuis naar een ander. Mede door het inzetten van onze contacten is dit snel voorkomen.
– Een patiënt kon in een ziekenhuis buiten de eigen woonplaats een noodzakelijke cimino/av-shunt-operatie ondergaan. Transport en verblijfskosten waren voor rekening van de stichting.
– Een patiënt had acuut zeer dure medicijnen nodig om een virusinfectie tegen te gaan. In permanent overleg met Dr. Mukidjam en met zijn hulp hebben we de medicijnen verstrekt.
– Er wordt nauw contact onderhouden met de adviseur van de Stichting in Bandung. Er gaan wijzigingen komen in het ziektekostenverzekeringssysteem en de markt voor medicijnverstrekking zou vrijgegeven worden. Dat kan een verbetering van de situatie voor onze patiënten betekenen. Hij houdt ons hiervan op de hoogte.
– Dat zal eveneens een wijziging voor ons beleid kunnen opleveren. Zolang het verzekeringsproject zich zal uitstrekken tot minstens 2017 en er nog niet duidelijk is welke patiënten daar per wanneer onder vallen en welke medicijnen vergoed gaan worden, blijft het beleid voorlopig zoals het was.
– In december vond een intensieve voorbereiding plaats op het werkbezoek in januari 2016.

ACTIVITEITEN T.B.V. NIERPATIËNTEN IN HET ALGEMEEN

– Waar nodig en mogelijk is antwoord gegeven op vragen die per e-mail, contactformulier of Facebook binnenkwamen, eventueel met inschakeling van onze adviseurs.
– Doordat de secretaris op eigen naam en op naam van de stichting Facebook-accounts heeft geopend, is het mogelijk geworden om te participeren in Indonesische patiëntenfora en mee te denken over en te zoeken naar antwoorden op vragen. Zo is het mogelijk als stichting service te geven en informatie te verschaffen aan nierpatiënten in het algemeen.
– Ary Krisnawati heeft met mede-nierpatiënten uit een FB-groep gewerkt aan een internetboek door nierpatiënten voor nierpatiënten. Zodra dat boek openbaar wordt, zal het ook op onze website gepubliceerd worden.

BESTUURLIJKE ZAKEN EN WERVING

– Per 1 januari 2015 is de stand van zaken in de continuïteitsreserve doorgelicht en is de begroting bijgesteld. In 2016 zal een projectmatige bestemming in een protocol voor de reserve opgesteld worden.
– Binnen het bestuur is een protocol opgesteld, zodat bestuursleden elkaars taken makkelijker kunnen overnemen.
– Het zoeken naar en het aanschrijven van potentiële sponsors is een proces dat een grote investering vraagt met maar weinig rendement. Activiteiten op een aantal vlakken die in 2014 nog zijn ondernomen, zijn in 2015 gestopt doordat die nog nooit een positieve reactie hebben opgeleverd, zoals meedoen aan de NRC Charity Award en een pitch voor ABN-Amro Mees-Pierson.
– Met een aantal organisaties zoals Latitudes is het contact verbroken. Tegen vage wederdiensten waren die bereid ons op internet te promoten, maar van beloftes werd nooit realiteit gemaakt.
– Tweemaal heeft de secretaris powerpointpresentaties verzorgd voor groeperingen die daarna eenmalig de stichting gesponsord hebben.
– In samenwerking met de Utrechtse Studenten Cantorij en een studentenkoor uit het Indonesische Bogor is een benefietconcert georganiseerd in Utrecht.
– De hulp die Stichting Burung Manyar verleent, is een noodzakelijke en onontbeerlijke hulp. Alleen is die hulp gericht op individuen en heeft een permanent karakter. Dat zal zo blijven. Ons werk bestaat dus niet uit een in tijd, werk en investering afgerond project dat een structurele verbetering in de leefomstandigheden van een gemeenschap teweegbrengt, zoals het bouwen van een school of een medische post, het sturen van boeken voor een school of een bibliotheek, het slaan van waterputten en bouwen van toiletten etc. Eventuele sponsors, maar ook veel grotere hulporganisaties zoals Wilde Ganzen, gaan wel volledig van een dergelijke projectaanpak uit en dat bemoeilijkt het verkrijgen van sponsor- en donateursgelden voor onze Stichting op ernstige wijze. In de recente wervingsacties wordt daardoor het geheel of gedeeltelijk steunen van een patiënt steeds meer als een project geformuleerd.
– Via de Facebook-pagina’s wordt regelmatig aan een grotere naamsbekendheid gewerkt.
– In november 2012 verkreeg Stichting Burung Manyar de tweede plaats in Trouw Goede Doelen Top 50. Die erkenning is in de publiciteit gebracht en dat heeft niet veel, maar toch enkele sponsorreacties ten gevolge gehad. Sindsdien is die Top 50 gestopt. Het profiel van Burung Manyar waarop deze erkenning gebaseerd was, is nog verbeterd.
– Tot nu toe voldoet de Stichting aan de ANBI-eisen om grotere doorzichtigheid te bereiken door publicatie op onze eigen website en op die van de Kennisbank Filantropie en Geef.nl.
– Vanaf 1 januari 2016 gaat een algemene erkenningsregeling voor hulpverlenende stichtingen en organisaties. Die erkenning gaat komen in plaats van de bestaande keurmerken. Kleine stichtingen als de onze zijn (nog) niet verplicht die erkenning aan te vragen. Het bestuur heeft dat nog niet gedaan om dezelfde reden waarom ook een keurmerk nooit is aangevraagd. De kosten zijn voor BM relatief te hoog vergeleken met het te verwachte rendement, terwijl via de website al vijftien jaar volledige openheid bestaat. Het bestuur heeft wel inspraak- en informatiebijeenkomsten bijgewoond om de gang van zaken nauwkeurig te volgen.
– In december bestond BM vijftien jaar. Bij wijze van jubileumactie konden donateurs onze patiënten met ons feliciteren en medewerkers bedanken voor hun grote hulp. Er zijn een aantal berichten heen en weer gegaan waarbij de secretaris al vertalend het tussenstation was.

Werkbegroting 1 januari 2015 – 31 december 2015
IN UIT
Donaties (12 x € 375,00) € 4.500,00 Bankkosten € 100,00
Eenmalige acties en sponsoring € 1.500,00 Administratie- en kantoorkosten € 100,00
Donatie t.b.v. administratie € 225,00 Medicijnkosten patiënten € 4.500,00
Rentes € 800,00 Continuïteitsreserve € 2.325,00
Totaal € 7.025,00 Totaal € 7.025,00
>> naar boven