Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Jaarverslag juni 2013/juni 2014

 
>> Jaarverslagen
         
    FINANCIEEL BELEID
 
* Stichting Burung Manyar werkt met een financieel jaarverslag en een werkbegroting voor een jaar van 1 januari – 31 december.
 
* Het financieel jaarverslag 2013 is gepubliceerd op de website en van commentaar voorzien in Nieuwsbrief 2014/1.
 
* Opmerkingen:
– In de begrotingen wordt uitgegaan van gemiddeld € 375,00 aan donaties per maand. Dat bedrag is in de laatste jaren altijd minimaal gehaald.
– De overheadkosten mogen niet meer dan 5% van de jaarinkomsten bedragen. Daar wordt royaal onder gebleven. In het jaar 2013 kwam 99,8% van de jaarlijkse donaties en sponsorbedragen ten goede aan de doelstelling.
– Transportkosten van medicijnen, gekoppeld aan een werkbezoek naar Indonesië (gemiddeld een maal per anderhalf jaar), moeten zo weinig mogelijk ten laste komen van de donaties voor medicijnen. Deze post kan grotendeels betaald worden uit ontvangen rentes en sponsoring speciaal voor dit doel.
– Een patiënte heeft een maandelijkse financiële ondersteuning toegezegd gekregen om noodzakelijke extra medicijnen te kunnen bekostigen. Het uitgegeven bedrag is onder het toegezegde bedrag gebleven.
– De Stichting bemiddelt bij het verkrijgen van sponsoring van de studie van een Indonesische verpleegkundige. De financiële transacties verlopen via de rekening van de Stichting, maar komen niet ten laste van ons fonds (budgettair neutraal).
 
* De financiële onderbouwing van de doelstelling heeft vorm gekregen door de instelling van een fonds continuïteitsreserve dat als zodanig in de jaarrekening en begrotingen terug te vinden is. Het instellen van deze reserve berust op de gedachte dat de geadopteerde patiënten levenslang hulp behoeven en dat adopteren van patiënten de verantwoordelijkheid inhoudt de hulp voor zo lang mogelijk te garanderen.
Dit is een keuze die inhoudt dat een beperkt aantal patiënten voor een lange termijn gesteund wordt en dat daar de middelen voor ingezet worden in plaats van op een kortere termijn zo veel mogelijk patiënten te steunen.
a) de continuïteitsreserve wordt opgebouwd uit het vermogen dat de Stichting in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, vermeerderd met de nog te ontvangen donaties, sponsorgelden en inkomsten uit eenmalige acties.
b) de begroting en prognose van dit fonds zijn voorlopig over een termijn tot 31 december 2022 opgesteld en zullen elk jaar per 1 januari aangepast worden aan de actuele situatie. Op dit moment kent elk van de tien jaar een tekort op de begroting van € 3.000,00 dat uit extra sponsoring aangevuld zal moeten worden.
c) als de begroting van de continuïteitsreserve tot de genoemde datum geen tekorten meer kent, dan wordt er begonnen aan een verdere opbouw van telkens een jaar.
d) als er in een boekjaar meer inkomsten zijn dan nodig zijn, dan kan het surplus ten goede komen van het fonds, maar het kan naar het oordeel van het bestuur ook voor een ander doel/een andere patiënt ingezet worden
 
INHOUDELIJK VERSLAG
 
* Een inhoudelijk jaarverslag over de periode 1 juni 2013 – 1 juni 2014 is moeilijk te geven aangezien Stichting Burung Manyar geen in tijd nauw omlijnde projecten kent.
Dat wat gebeurt en gebeurd is, is te lezen in de nieuwsbrieven die doorgaans tweemaal per jaar verschijnen en op de website gepubliceerd worden. Donateurs, sponsors, medewerkers en anderszins geïnteresseerden worden per e-mail daarop geattendeerd en van wie wij geen mailadres hebben, krijgen die brieven per post toegestuurd. De aankondiging van de nieuwsbrieven vindt ook via Facebook plaats.
In die nieuwsbrieven wordt regelmatig het beleid verantwoord en geëvalueerd en worden de beleidslijnen voor de toekomst meegedeeld. Voor de periode van 1 juni 2013 – 1 juni 2014 gelden Nieuwsbrief 2013/2 en Nieuwsbrief 2014/1.
Indien nodig worden er korte nieuwsbulletins per e-mail verzonden.
 
ACTIVITEITEN PRIMAIR T.B.V. DE DOELGROEP
 
– In april/mei 2014 heeft een werkbezoek aan Indonesië plaatsgevonden.
– De noodzakelijke anti-afstotingsmedicijnen zijn tot januari 2016 aan de drie kernpatiënten verstrekt.
– Er bleek een extra reserve aan medicijnen te bestaan, waardoor drie andere patiënten eveneens tot 1 januari 2016 geholpen konden worden, evenwel zonder garantie op een eventuele continuëring.
– De extra maandelijkse financiële hulp aan een patiënt is met de patiënt overlegd en vastgelegd.
– Met alle patiënten is gesproken over een eventuele eigen bijdrage naar vermogen aan de kosten per 1 januari 2016.
– Tijdens het bezoek is er contact geweest met patiënten, specialisten, tussenpersonen en medewerkers. Dat contact wordt verder onderhouden via e-mail en Facebook.
– In Jakarta blijven Sr. Dwina CB en Dr. Mukidjam de tussenpersonen.
– In Yogyakarta worden de medicijnen beheerd en gedistribueerd door Ary Krisnawati. Zij is verantwoording verschuldigd aan de staf van de afdeling Interne geneeskunde van het universiteitsziekenhuis Dr. Sardjito. Het bestuur onderhoudt contact zowel met de genoemde staf als met Ary Krisnawati.
– Problemen met het transport en de import van medicijnen in Indonesië zijn opgelost met behulp van enkele Indonesische stichtingen die te hulp schoten.
– Er wordt nauw contact onderhouden met de adviseur van de Stichting in Bandung. Er gaan wijzigingen komen in het ziektekostenverzekeringssysteem en de markt voor medicijnverstrekking zou vrijgegeven worden. Dat kan een verbetering van de situatie voor onze patiënten betekenen.
– Dat zal eveneens een wijziging voor ons beleid kunnen opleveren. Zolang het verzekeringsproject zich zal uitstrekken tot minstens 2017 en er nog niet duidelijk is welke patiënten daar per wanneer onder vallen en welke medicijnen vergoed gaan worden, blijft het beleid voorlopig zoals het was.
 
ACTIVITEITEN T.B.V. NIERPATIËNTEN IN HET ALGEMEEN
 
– Er is contact geweest met de Indonesian Diatrans Kidney Foundation in Jakarta. Zonder opgave van redenen hebben de contactpersonen de communicatie verbroken. Nieuw contact blijkt niet meer te leggen te zijn.
– Waar nodig en mogelijk is antwoord gegeven op vragen die per e-mail, contactformulier of Facebook binnenkwamen, eventueel met inschakeling van onze adviseurs.
– Doordat de secretaris op eigen naam en op naam van de stichting Facebook-accounts heeft geopend, is het mogelijk geworden om te participeren in Indonesische patiëntenfora en mee te denken over en te zoeken naar antwoorden op vragen. Zo is het mogelijk als stichting service te geven en informatie te verschaffen aan nierpatiënten in het algemeen.
– Ary Krisnawati heeft met mede-nierpatiënten uit een FB-groep gewerkt aan een internetboek door nierpatiënten voor nierpatiënten. Zodra dat boek openbaar wordt, zal het ook op onze website gepubliceerd worden.
 
BESTUURLIJKE ZAKEN EN WERVING
 
– Het zoeken naar en het aanschrijven van potentiële sponsors is een proces dat een grote investering vraagt met maar weinig rendement. We vorderen stapsgewijs.
– De hulp die Stichting Burung Manyar verleent, is een noodzakelijke en onontbeerlijke hulp. Alleen is die hulp gericht op individuen en heeft een permanent karakter. Dat zal zo blijven. Ons werk bestaat dus niet uit een in tijd, werk en investering afgerond project dat een structurele verbetering in de leefomstandigheden van een gemeenschap teweegbrengt, zoals het bouwen van een school of een medische post, het sturen van boeken voor een school of een bibliotheek, het slaan van waterputten en bouwen van toiletten etc. Eventuele sponsors, maar ook veel grotere hulporganisaties zoals Wilde Ganzen, gaan wel volledig van een dergelijke projectaanpak uit en dat bemoeilijkt het verkrijgen van sponsor- en donateursgelden voor onze Stichting op ernstige wijze. In de recente wervingsacties wordt daardoor het geheel of gedeeltelijk steunen van een patiënt steeds meer als een project geformuleerd.
– Folders en conceptbrieven zijn gemaakt, waarmee propaganda gemaakt kan worden bij toekomstige donateurs en sponsors.
– Via de Facebook-pagina’s wordt regelmatig aan een grotere naamsbekendheid gewerkt.
– Het aantal mogelijkheden om direct of indirect te doneren is uitgebreid.
– Per 1 januari 2014 kunnen periodieke schenkingen gedurende een vaste termijn van vijf jaar in een ondershandse akte vastgelegd worden. Er is publiciteit aan gegeven in het algemeen, maar ook rechtstreeks aan een aantal trouwe donateurs. Enkele hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Zij kregen daarvoor een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld pakketje van tien wenskaarten cadeau.
– Er is een belangrijke donatie gedaan door iemand die als cadeau voor haar zestigste verjaardag schenkingen aan Burung Manyar heeft gevraagd. Er is een toezegging gedaan van een legaat door een donateur.
– We hebben meegedaan aan een pitchbijeenkomst georganiseerd door ABN-AmRO-MeesPierson. Zo is Burung Manyar in de data van die instelling terechtgekomen en kan aan beleggers geadviseerd worden als die een schenking aan een goed doel zouden willen doen.
– In november 2012 verkreeg Stichting Burung Manyar de tweede plaats in Trouw Goede Doelen Top 50. Die erkenning is in de publiciteit gebracht en dat heeft niet veel, maar toch enkele sponsorreacties ten gevolge gehad. Sindsdien is die Top 50 gestopt. Het profiel van Burung Manyar waarop deze erkenning gebaseerd was, is er alleen nog maar beter op geworden.
– Een stichting met ANBI-erkenning gaat scherper gecontroleerd worden en wordt per 1 januari 2014 verplicht tot een jaarlijkse publicatie van een aantal kerngegevens. Tot nu toe voldoet de Stichting aan de ANBI-eisen om grotere doorzichtigheid te bereiken door publicatie op onze eigen website en op die van de Kennisbank Filantropie en Geef.nl.
   
         
    Werkbegroting 1 januari 2014 – 31 december 2014    
         
    IN     UIT      
    Donaties (12 x € 375,00) € 4.500,00   Bankkosten € 100,00    
    Eenmalige acties en sponsoring € 3.500,00   Administratie- en kantoorkosten € 100,00    
    Donatie t.b.v. administratie € 225,00   Presentje donateurs met akte € 200,00    
    Rentes € 1.300,00   Medicijntransport € 2.000,00    
    Nadelig saldo € 1.375,00   Medicijnkosten patiënten € 5.500,00    
          Continuïteitsreserve € 3.000,00    
                 
    Totaal € 10.900,00   Totaal € 10.900,00    
                 
>> naar boven