Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Jaarverslag juni 2012/juni 2013

 
>> Jaarverslagen
         
    FINANCIEEL BELEID
 
* Stichting Burung Manyar werkt met een financieel jaarverslag en een werkbegroting voor een jaar van 1 januari – 31 december.
 
* Het financieel jaarverslag 2012 is gepubliceerd op de website en van commentaar voorzien in Nieuwsbrief 2013/1.
 
* Opmerkingen:
– In de begrotingen wordt uitgegaan van gemiddeld € 375,00 aan donaties per maand. Dat bedrag is in de laatste jaren altijd minimaal gehaald.
– De overheadkosten mogen niet meer dan 5% van de jaarinkomsten bedragen. Daar wordt royaal onder gebleven. In het jaar 2012 kwam 99,2% van de jaarlijkse donaties en sponsorbedragen ten goede aan de doelstelling.
– Transportkosten van medicijnen, gekoppeld aan een werkbezoek naar Indonesië (gemiddeld een maal per twee jaar), moeten zo weinig mogelijk ten laste komen van de donaties voor medicijnen. Deze post kan grotendeels betaald worden uit ontvangen rentes en sponsoring speciaal voor dit doel.
– Een patiënte heeft een maandelijkse financiële ondersteuning toegezegd gekregen om noodzakelijke extra medicijnen te kunnen bekostigen. Het uitgegeven bedrag is onder het toegezegde bedrag gebleven.
– De Stichting bemiddelt bij het verkrijgen van sponsoring van de studie van een Indonesische verpleegkundige. De financiële transacties verlopen via de rekening van de Stichting, maar komen niet ten laste van ons fonds (budgettair neutraal).
 
* De financiële onderbouwing van de doelstelling heeft een definitiever vorm gekregen door de instelling van een fonds continuïteitsreserve dat als zodanig in de jaarrekening en begrotingen terug te vinden is. Het instellen van deze reserve berust op de gedachte dat de geadopteerde patiënten levenslang hulp behoeven en dat adopteren van patiënten de verantwoordelijkheid inhoudt de hulp voor zo lang mogelijk te garanderen.
Dit is een keuze die inhoudt dat een beperkt aantal patiënten voor een lange termijn gesteund wordt en dat daar de middelen voor ingezet worden in plaats van op een kortere termijn zo veel mogelijk patiënten te steunen.
 
a) de continuïteitsreserve wordt opgebouwd uit het vermogen dat de Stichting in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, vermeerderd met de nog te ontvangen donaties, sponsorgelden en inkomsten uit eenmalige acties.
b) de begroting en prognose van dit fonds is voorlopig over een termijn van tien jaar opgesteld en zal elk jaar per 1 januari aangepast worden aan de actuele situatie. Op dit moment kent elk van de tien jaar een tekort op de begroting van € 3000,00, dat uit extra sponsoring aangevuld zal moeten worden.
c) als binnen een boekjaar de inkomsten gelijk zijn aan de te maken medicijnkosten en het continuïteitsfonds niet belast wordt, dan schuift het hele tienjarenplan een jaar vooruit
d) als er in een boekjaar meer inkomsten zijn dan nodig is, dan kan het surplus ten goede komen van het fonds, maar het kan naar het oordeel van het bestuur ook voor een ander doel/een andere patiënt ingezet worden
 
INHOUDELIJK VERSLAG
 
* Een inhoudelijk jaarverslag over de periode 1 juni 2012 – 1 juni 2013 is moeilijk te geven aangezien Stichting Burung Manyar geen in tijd nauw omlijnde projecten kent.
Dat wat gebeurt en gebeurd is, is te lezen in de nieuwsbrieven die doorgaans tweemaal per jaar verschijnen en op de website gepubliceerd worden. Donateurs, sponsors, medewerkers en anderszins geïnteresseerden worden per e-mail daarop geattendeerd en van wie wij geen mailadres hebben, krijgen die brieven per post toegestuurd. De aankondiging van de nieuwsbrieven vindt ook via Facebook plaats.
In die nieuwsbrieven wordt regelmatig het beleid verantwoord en geëvalueerd en worden de beleidslijnen voor de toekomst meegedeeld. Voor de periode van half 2012 – half 2013 gelden Nieuwsbrief 2012/2 en 2013/1.
Indien nodig worden er korte nieuwsbulletins per e-mail verzonden.
 
ACTIVITEITEN PRIMAIR T.B.V. DE DOELGROEP
 
– In februari/maart 2013 heeft een werkbezoek aan Indonesië plaatsgevonden.
– De noodzakelijke anti-afstotingsmedicijnen zijn tot maart 2014 aan de drie kernpatiënten verstrekt.
– De extra maandelijkse financiële hulp aan een patiënt is overlegd en met de patiënt vastgelegd.
– Met alle patiënten is gesproken over een eigen bijdrage naar vermogen aan de kosten per 1 januari 2014.
– Tijdens het bezoek is er contact geweest met patiënten, specialisten, tussenpersonen en medewerkers. Dat contact wordt verder onderhouden via e-mail en Facebook.
– Problemen met het transport en de import van medicijnen in Indonesië zijn opgelost met behulp van enkele Indonesische stichtingen die te hulp schoten.
– Er wordt nauw contact onderhouden met de adviseur van de Stichting in Bandung. Er gaan wijzigingen komen in het ziektekostenverzekeringssysteem en de markt voor medicijnverstrekking zou vrijgegeven worden. Dat kan een verbetering van de situatie voor onze patiënten betekenen.
– Er is een brief geschreven aan het hoofdbestuur van Jamkesmas in Jakarta n.a.v. het niet verlengen van een staatsziektekostenverzekering van een onzer patiënten zonder opgave van redenen.
 
ACTIVITEITEN T.B.V. NIERPATIËNTEN IN HET ALGEMEEN
 
– Er is contact geweest met de Indonesian Diatrans Kidney Foundation in Jakarta. Mogelijk zet de Stichting samen met deze organisatie een project op dat zal leiden tot een publicatie met alle basisinformatie die een nierpatiënt nodig heeft. Het is de bedoeling dat elke patiënt die publicatie gratis kan verkrijgen. Het project is in opbouw.
– De genoemde Stichting en ander instanties gaan meewerken om het contact met DEPKES (het Indonesische Ministerie van Gezondheid) te verbeteren.
– Waar nodig en mogelijk is antwoord gegeven op vragen die per e-mail, contactformulier of Facebook binnenkwamen, eventueel met inschakeling van onze adviseurs.
– Doordat de secretaris op eigen naam en op naam van de stichting Facebook-accounts heeft geopend, is het mogelijk geworden om te participeren in Indonesische patiëntenfora en mee te denken over en te zoeken naar antwoorden op vragen. Zo is het mogelijk als stichting service te geven en informatie te verschaffen aan nierpatiënten in het algemeen.
– Het Indonesische tijdschrift voor nierpatiënten, Dialife, wordt op de website gepubliceerd als vorm van informatieverschaffing.
 
BESTUURLIJKE ZAKEN EN WERVING
 
– Het zoeken naar en het aanschrijven van potentiële sponsors is geïntensiveerd. Het is een proces dat een grote investering vraagt met maar weinig rendement. We vorderen stapsgewijs.
– Folders en conceptbrieven zijn gemaakt, waarmee propaganda gemaakt kan worden bij toekomstige donateurs en sponsors.
– Er is een promotiefilm gerealiseerd, die op de website en Youtube is geplaatst. Hij wordt gebruikt bij donateurs- en sponsorwerving.
– Via de Facebook-pagina’s wordt regelmatig aan een grotere naamsbekendheid gewerkt.
– Het aantal mogelijkheden om direct of indirect te doneren is uitgebreid.
– Er is een afspraak met een notaris gemaakt om tegen kostprijs aktes op te stellen voor zogenaamde Periodieke Schenkingen. Per 1 januari 2014 zullen die schenkingen zelfs zonder akte ondershands vastgelegd kunnen worden.
– In november 2012 verkreeg Stichting Burung Manyar de tweede plaats in Trouw Goede Doelen Top 50. Die erkenning is in de publiciteit gebracht en dat heeft niet veel, maar toch enkele sponsorreacties ten gevolge gehad.
– In dezelfde maand verkregen we een extra donatie uit de collecte tijdens het jubileumconcert van een kerkkoor van de Indonesische gemeenschap in Amsterdam. We blijven pogingen ondernemen om meer van dit soort eenmalige acties te realiseren.
– Een stichting met ANBI-erkenning gaat scherper gecontroleerd worden en wordt per 1 januari 2014 verplicht tot een jaarlijkse publicatie van een aantal kerngegevens. Tot nu toe voldeed de Stichting aan de huidige en ook al aan de toekomstige ANBI-eisen door publicatie op de website. Op enkele details is de website aan de nieuwe eisen aangepast.
   
         
    Werkbegroting 1 januari 2013 – 31 december 2013    
         
    IN     UIT      
    Donaties (12 x € 375,00) € 4.500,00   Bankkosten € 75,00    
    Eenmalige acties € 2.500,00   Administratie- en kantoorkosten € 110,00    
    Donatie t.b.v. administratie € 200,00   Contributies & abonnementen € 30,00    
    Rentes € 1.300,00   Medicijntransport € 1.500,00    
    Nadelig saldo  € 7.135,00   Medicijnen Ary € 5.040,00    
          Medicijnen Muhammad € 4.320,00    
          Medicijnen Kamal € 4.560,00    
                 
    Totaal € 15.635,00   Totaal € 15.635,00    
                 
>> naar boven