Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Jaarverslag 2017

>> Jaarverslagen
FINANCIEEL BELEID
* Stichting Burung Manyar werkt met een financieel jaarverslag en een werkbegroting voor een jaar van 1 januari – 31 december.
* Het financieel jaarverslag 2017 is gepubliceerd op de website. Het daarmee samenhangende financieel beleid is in onderstaand verslag te vinden en in Nieuwsbrief 2018/1.
* Opmerkingen:
– In de begrotingen wordt uitgegaan van gemiddeld € 375,00 aan donaties per maand. Dat bedrag is in de laatste jaren altijd minimaal gehaald.
– De overheadkosten mogen niet meer dan 5% van de jaarinkomsten bedragen. Daar wordt tot nu toe onder gebleven. In het jaar 2016 kwam 95,8% van de jaarlijkse donaties en sponsorbedragen ten goede aan de doelstelling.
– Transportkosten van medicijnen, gekoppeld aan een werkbezoek naar Indonesië (gemiddeld een maal per anderhalf jaar), komen zo weinig mogelijk ten laste van de donaties voor medicijnen ook al maken deze kosten er integraal deel van uit. Zo mogelijk wordt speciale sponsoring voor dit doel gezocht.
– Twee patiëntes krijgen een maandelijkse financiële ondersteuning om noodzakelijke extra medicijnen te kunnen bekostigen boven de door de verzekering gedekte medicijnen. Een van hen levert ook een eigen bijdrage. Een patiënt wordt financieel gesteund bij de betaling van de noodzakelijke medische controles voor het deel dat de verzekeing niet vergoedt. De uitgegeven bedragen zijn onder het toegezegde en begrote bedrag gebleven.
* De financiële onderbouwing van de doelstelling heeft vorm gekregen door de instelling van een fonds continuïteitsreserve dat als zodanig in de jaarrekening en begrotingen terug te vinden is. Het instellen van deze reserve berust op de gedachte dat de geadopteerde patiënten levenslang hulp behoeven en dat adopteren van patiënten de verantwoordelijkheid inhoudt de hulp voor zo lang mogelijk te garanderen. Dit is een keuze die inhoudt dat een beperkt aantal patiënten voor een lange termijn gesteund wordt en dat daar de middelen voor ingezet worden in plaats van op een kortere termijn zo veel mogelijk patiënten te steunen. In 2017 is dat een een aparte beleidsnota nog eens vastgelegd.
a) de continuïteitsreserve bestaat uit het vermogen dat de Stichting in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, vermeerderd met de nog te ontvangen donaties, sponsorgelden en inkomsten uit eenmalige acties. Dat betekent dat de werving van donateurs en het zoeken van sponsors in 2018 geïntensiveerd moet worden.
b) de begroting en prognose van dit fonds zijn voorlopig over een termijn tot 31 december 2022 opgesteld en zullen elk jaar per 1 januari aangepast worden aan de actuele situatie. Bij ongewijzigde omstandigheden is een nieuwe termijn van tot 2017 mogelijk.
c) als er in een boekjaar meer inkomsten zijn dan actueel nodig zijn, dan komt het surplus ten goede aan het fonds, maar het kan naar het oordeel van het bestuur ook voor een ander doel/een andere patiënt ingezet worden.
INHOUDELIJK VERSLAG
* Een inhoudelijk jaarverslag over de periode 1 januari 2017 – 31 december 2017 is moeilijk te geven aangezien Stichting Burung Manyar geen in tijd nauw omlijnde projecten kent. Dat wat gebeurt en gebeurd is, is te lezen in de nieuwsbrieven die in 2017 op de website gepubliceerd zijn. Donateurs, sponsors, medewerkers en anderszins geïnteresseerden worden per e-mail daarop geattendeerd en zij van wie wij geen mailadres hebben, krijgen die brieven per post toegestuurd. De aankondiging van de nieuwsbrieven vindt ook via Facebook plaats. In die nieuwsbrieven wordt regelmatig het beleid verantwoord en geëvalueerd en worden de beleidslijnen voor de toekomst meegedeeld. Indien nodig worden er korte nieuwsbulletins per e-mail verzonden en op Facebook geplaatst.
Voor de periode van 1 januari 2017 – 31 december 2017 gelden Nieuwsbrief 2016/2, Nieuwsbrief 2017/1 en Nieuwsbrief 2017/2.
ACTIVITEITEN PRIMAIR T.B.V. DE DOELGROEP
– In 2017 is een nieuwe patiënte geadopteerd, Ibu Sri Rahmi. Zij was al lang diabetespatiënte, maar daar is nierfalen bijgekomen, zodat ze de totale medische kosten niet meer kon dragen. Burung Manyar vergoedt tot een maximaal bedrag per maand de extra kosten, met aftrek van een eigen bijdrage door Ibu Sri Rahmi. Zij is opgenomen in de jaarbegroting en de begroting voor de continuïteitssreserve. De financiële administratie verloopt via het secretariaat van de onderwijsorganisatie Tarakanita in Jakarta.
– Alle noodzakelijke afspraken voor een komende periode van minimaal een kalenderjaar zijn gemaakt en financiële regelingen zijn getroffen. Dat geldt voor alle betrokkenen.
– Met alle patiënten is per e-mail of Facebook-messenger contact onderhouden, soms via de tussenperoon. Via die weg worden ook de financiële verantwoordingen ontvangen, waarna ze gecontroleerd worden. Ook wijzigingen in de medicatie met financiële gevolgen worden besproken alsvorens wel of niet door het bestuur goedgekeurd te worden.
– In Yogyakarta worden de medicijnen beheerd en gedistribueerd door Ary Krisnawati. Zij is verantwoording verschuldigd aan de staf van de afdeling Interne geneeskunde van het universiteitsziekenhuis Dr. Sardjito. Het bestuur heeft het contact zowel met de genoemde staf als met Ary Krisnawati onderhouden.
– Er wordt nauw contact onderhouden met de adviseur van de Stichting in Bandung. Er gaan wijzigingen komen in het ziektekostenverzekeringssysteem en de markt voor medicijnverstrekking zou vrijgegeven worden. Dat kan een verbetering van de situatie voor onze patiënten betekenen. Hij houdt ons hiervan op de hoogte.
ACTIVITEITEN T.B.V. NIERPATIËNTEN IN HET ALGEMEEN
– Waar nodig en mogelijk is antwoord gegeven op vragen die per e-mail, contactformulier of Facebook binnenkwamen, eventueel met inschakeling van onze adviseurs.
– Doordat de secretaris op eigen naam en op naam van de stichting Facebook-accounts heeft geopend, is het mogelijk geworden om te participeren in Indonesische patiëntenfora en mee te denken over en te zoeken naar antwoorden op vragen. Zo is het mogelijk als stichting service te geven en informatie te verschaffen aan nierpatiënten in het algemeen.
– Ary Krisnawati heeft met mede-nierpatiënten een FB-groep opgericht die zeer actief is. Burung Manyar onderhoudt nauwe contacten met die groep en andere FB-groepen, bestaande uit nierpatiënten.
– Met onze adviseur Dr. Rubin in Bandung is gebrainstormd over mogelijke participatie van Burung Manyar bij het opzetten van preventieprojecten, dieetvoorlichtingsprojecten en de ontwikkeling van een nieuwe transplantatietechniek.
– Er is overleg geweest met Dr. Susi in hoeverre het boek dat de vader van de inmiddels overleden Sandra over haar geschreven heeft van belang kan zijn voor nierpatiënten in het algemeen, zodat (mede)financiering van een uitgave een project van Burung Manyar zou kunnen worden. Duidelijkheid hierover is er nog niet. Er wordt in 2018 verder op ingegegaan. Zo is er ook een boek in de maak over Ary Krisnawati. Dat project gaat in 2018 besproken en beoordeeld worden.
BESTUURLIJKE ZAKEN EN WERVING
– Per 1 januari 2017 is de stand van zaken in de continuïteitsreserve doorgelicht en is de begroting bijgesteld.
– Binnen het bestuur is een protocol opgesteld, zodat bestuursleden elkaars taken makkelijker kunnen overnemen. Met name de wijze waarop de hulpverlening aan de patiënten verloopt, via welke kanalen en contacten is nauwkeurig vastgelegd en wordt bijgehouden. Dat is het hart van de stichting. Maar er zijn eveneens protocollen opgesteld over de administratieve werkwijze, het financiële beheer en andere uitvoerende activiteiten.
– Het zoeken naar en het aanschrijven van potentiële sponsors is een proces dat nog steeds een grote investering vraagt met maar weinig rendement in 2017. In 2018 zal hieraan extra aandacht besteed gaan worden.
– De hulp die Stichting Burung Manyar verleent, is een noodzakelijke en onontbeerlijke hulp. Alleen is die hulp gericht op individuen en heeft een permanent karakter. Dat zal zo blijven. Ons werk bestaat dus niet uit een in tijd, werk en investering afgerond project dat een structurele verbetering in de leefomstandigheden van een gemeenschap teweegbrengt, zoals het bouwen van een school of een medische post, het sturen van boeken voor een school of een bibliotheek, het slaan van waterputten en bouwen van toiletten etc. Eventuele sponsors, maar ook veel grotere hulporganisaties zoals Wilde Ganzen, gaan wel volledig van een dergelijke projectaanpak uit en dat bemoeilijkt het verkrijgen van sponsor- en donateursgelden voor onze Stichting op ernstige wijze. In de recente wervingsacties wordt daardoor het geheel of gedeeltelijk steunen van een patiënt steeds meer als een project geformuleerd.
– Via de Facebook-pagina’s wordt regelmatig aan een grotere naamsbekendheid gewerkt.
– In november 2012 verkreeg Stichting Burung Manyar de tweede plaats in Trouw Goede Doelen Top 50. Die erkenning is in de publiciteit gebracht en dat heeft niet veel, maar toch enkele sponsorreacties ten gevolge gehad. Sindsdien is die Top 50 gestopt. Het profiel van Burung Manyar waarop deze erkenning gebaseerd was, is nog verbeterd.
– Tot nu toe voldoet de Stichting aan de ANBI-eisen om grotere doorzichtigheid te bereiken door publicatie op onze eigen website en op die van de Kennisbank Filantropie en Geef.nl.
– Sinds 1 januari 2016 is een algemene erkenningsregeling voor hulpverlenende stichtingen en organisaties gestart. Die erkenning gaat komen in plaats van de bestaande keurmerken. Kleine stichtingen als de onze zijn (nog) niet verplicht die erkenning aan te vragen. Het bestuur heeft dat nog niet gedaan om dezelfde reden waarom ook een keurmerk nooit is aangevraagd. De kosten zijn voor BM relatief hoog vergeleken met het te verwachte rendement, terwijl via de website al zeventien jaar volledige openheid bestaat. Zolang het Ministerie van Financiën geen Algemeen Bindend Verklaring eist en er geen noodzakelijke koppeling met de ANBI-status wordt gelegd, zal het bestuur afzien van een erkenningscertificaat. Bovendien kunnen de kosten, die aan een erkenning verbonden zijn, beter ten gunste van onze doelgroep aangewend worden.
– In de tweede helft van 2017 is onze secretaresse Els Standaert teruggetreden. Twee nieuwe leden zijn tot het bestuur toegetreden, Diana Asti en Jeanette van Oostrum.
Werkbegroting 1 januari 2018 – 31 december 2018
IN UIT
Donaties (12 x € 375,00) € 4.500,00 Bankkosten € 100,00
Eenmalige acties en sponsoring € 1.500,00 Administratie- en kantoorkosten € 100,00
Donatie t.b.v. administratie € 150,00 Medicijnkosten patiënten € 8.000,00
uit Continuïteitsreserve € 3.550,00 Werkbezoek € 1.500,00
Totaal € 9.700,00 Totaal € 9.700,00
>> naar boven