Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Jaarverslag 2016

>> Jaarverslagen
FINANCIEEL BELEID

* Stichting Burung Manyar werkt met een financieel jaarverslag en een werkbegroting voor een jaar van 1 januari – 31 december.
* Het financieel jaarverslag 2015 is gepubliceerd op de website en voor zover nodig van commentaar voorzien in Nieuwsbrief 2016/2.
* Ook het financieel jaarverslag 2016 is gepubliceerd op de website. Het daarmee samenhangende financieel beleid is in dit verslag te vinden en in Nieuwsbrief 2017/1.

* Opmerkingen:
– In de begrotingen wordt uitgegaan van gemiddeld € 375,00 aan donaties per maand. Dat bedrag is in de laatste jaren altijd minimaal gehaald.
– De overheadkosten mogen niet meer dan 5% van de jaarinkomsten bedragen. Daar wordt royaal onder gebleven. In het jaar 2015 kwam 98,6% van de jaarlijkse donaties en sponsorbedragen ten goede aan de doelstelling.
– Transportkosten van medicijnen, gekoppeld aan een werkbezoek naar Indonesië (gemiddeld een maal per anderhalf jaar), komen zo weinig mogelijk ten laste van de donaties voor medicijnen ook al maken deze kosten er integraal deel van uit. Deze post wordt deels betaald uit ontvangen rentes en speciale sponsoring voor dit doel.
– Een patiënte krijgt een maandelijkse financiële ondersteuning om noodzakelijke extra medicijnen te kunnen bekostigen. Het uitgegeven bedrag is onder het toegezegde bedrag gebleven.
– Burung Manyar bemiddelde bij het bijeenbrengen van een sponsorbedrag voor de opleiding van een Indonesische verpleegkundige. Er is bij dit project een restant van het gesponsorde bedrag overgebleven. Na overleg met de sponsors is in 2015 een garantiesubsidie toegezegd aan een project van Stichting Karunia/Yayasan Karunia. In een afgelegen dorpje op Midden-Flores, Maghi Leko, is behoefte aan een consultatiebureau voor senioren, dat tegelijk ook zal dienen als consultatiebureau voor moeders met baby’s en peuters en als ruimte voor peuteronderwijs. Met deze bijdrage kon het bureau gerealiseerd worden en het is in oktober 2016 in gebruik genomen.
* De financiële onderbouwing van de doelstelling heeft vorm gekregen door de instelling van een fonds continuïteitsreserve dat als zodanig in de jaarrekening en begrotingen terug te vinden is. Het instellen van deze reserve berust op de gedachte dat de geadopteerde patiënten levenslang hulp behoeven en dat adopteren van patiënten de verantwoordelijkheid inhoudt de hulp voor zo lang mogelijk te garanderen. Dit is een keuze die inhoudt dat een beperkt aantal patiënten voor een lange termijn gesteund wordt en dat daar de middelen voor ingezet worden in plaats van op een kortere termijn zo veel mogelijk patiënten te steunen.
a) de continuïteitsreserve wordt opgebouwd uit het vermogen dat de Stichting in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, vermeerderd met de nog te ontvangen donaties, sponsorgelden en inkomsten uit eenmalige acties.
b) de begroting en prognose van dit fonds zijn voorlopig over een termijn tot 31 december 2022 opgesteld en zullen elk jaar per 1 januari aangepast worden aan de actuele situatie. Op dit moment kent elk van de tien jaar een tekort op de begroting van € 2.000,00 dat uit extra sponsoring aangevuld zal moeten worden.
c) als de begroting van de continuïteitsreserve tot de genoemde datum geen tekorten meer kent, dan wordt er begonnen aan een verdere opbouw van telkens een jaar.
d) als er in een boekjaar meer inkomsten zijn dan nodig zijn, dan komt het surplus ten goede aan het fonds, maar het kan naar het oordeel van het bestuur ook voor een ander doel/een andere patiënt ingezet worden.

INHOUDELIJK VERSLAG

* Een inhoudelijk jaarverslag over de periode 1 januari 2016 – 31 december 2016 is moeilijk te geven aangezien Stichting Burung Manyar geen in tijd nauw omlijnde projecten kent. Dat wat gebeurt en gebeurd is, is te lezen in de nieuwsbrieven die in 2015 en 2016 op de website gepubliceerd zijn. Donateurs, sponsors, medewerkers en anderszins geïnteresseerden worden per e-mail daarop geattendeerd en zij van wie wij geen mailadres hebben, krijgen die brieven per post toegestuurd. De aankondiging van de nieuwsbrieven vindt ook via Facebook plaats. In die nieuwsbrieven wordt regelmatig het beleid verantwoord en geëvalueerd en worden de beleidslijnen voor de toekomst meegedeeld. Indien nodig worden er korte nieuwsbulletins per e-mail verzonden en op Facebook geplaatst.
Voor de periode van 1 januari 2016 – 31 december 2016 gelden Nieuwsbrief 2015/2, Nieuwsbrief 2016/1 en Nieuwsbrief 2016/2.

ACTIVITEITEN PRIMAIR T.B.V. DE DOELGROEP

– In januari heeft een werkbezoek plaatsgevonden, waarbij alle patiënten, artsen, adviseurs, tussenpersonen en andere relaties bezocht zijn.
– De noodzakelijke anti-afstotingsmedicijnen zijn tot januari 2017 aan zes patiënten verstrekt.
– De extra maandelijkse financiële hulp aan één patiënt is met de patiënt overlegd en vastgelegd. Enkele malen is de financiële verantwoording besproken en goedgekeurd. Dit geldt ook voor wijzigingen in de medicatie die een ander kostenpatroon veroorzaakte.
– Met twee patiënten die met infectieziektes te kampen hadden zijn in januari en per e-mail later in het jaar nieuwe afspraken gemaakt evenals met hun artsen.
– In Bandung is in januari het overleg gestart om projectmatig een langdurige dialysepatiënte te gaan ondersteunen.
– Er is zo nodig telefonisch, per e-mail en Facebook contact geweest met patiënten, specialisten, tussenpersonen en medewerkers.
– Het bestuur heeft onze adviseur in Jakarta, Dr. Mukidjam, eenmaal in Amsterdam ontvangen.
– In Yogyakarta worden de medicijnen beheerd en gedistribueerd door Ary Krisnawati. Zij is verantwoording verschuldigd aan de staf van de afdeling Interne geneeskunde van het universiteitsziekenhuis Dr. Sardjito. Het bestuur heeft het contact zowel met de genoemde staf als met Ary Krisnawati onderhouden.
– Een patiënt had acuut zeer dure medicijnen nodig om een virusinfectie tegen te gaan. In permanent overleg met Dr. Mukidjam en met zijn hulp hebben we de medicijnen verstrekt.
– Er wordt nauw contact onderhouden met de adviseur van de Stichting in Bandung. Er gaan wijzigingen komen in het ziektekostenverzekeringssysteem en de markt voor medicijnverstrekking zou vrijgegeven worden. Dat kan een verbetering van de situatie voor onze patiënten betekenen. Hij houdt ons hiervan op de hoogte.
– Dat gaat eveneens een wijziging voor ons beleid opleveren. Zodra duidelijk is hoe onze patiënten van die verzekeringsvorm, BPJS, kunnen gaan profiteren, moet ons beleid aangepast worden. Het ziet ernaar uit dat begin 2017 daarover een besluit genomen moet worden. Tot dan blijft het beleid zoals het was.

ACTIVITEITEN T.B.V. NIERPATIËNTEN IN HET ALGEMEEN

– Waar nodig en mogelijk is antwoord gegeven op vragen die per e-mail, contactformulier of Facebook binnenkwamen, eventueel met inschakeling van onze adviseurs.
– Doordat de secretaris op eigen naam en op naam van de stichting Facebook-accounts heeft geopend, is het mogelijk geworden om te participeren in Indonesische patiëntenfora en mee te denken over en te zoeken naar antwoorden op vragen. Zo is het mogelijk als stichting service te geven en informatie te verschaffen aan nierpatiënten in het algemeen.
– Ary Krisnawati heeft met mede-nierpatiënten een FB-groep opgericht die zeer actief is. Burung Manyar onderhoudt nauwe contacten met die groep en andere FB-groepen, bestaande uit nierpatiënten.
– Met onze adviseur Dr. Rubin in Bandung is gebrainstormd over mogelijke participatie van Burung Manyar bij het opzetten van preventieprojecten, dieetvoorlichtingsprojecten en de ontwikkeling van een nieuwe transplantatietechniek.

BESTUURLIJKE ZAKEN EN WERVING

– Per 1 januari 2016 is de stand van zaken in de continuïteitsreserve doorgelicht en is de begroting bijgesteld. In 2017 zal een projectmatige bestemming in een protocol voor de reserve opgesteld worden.
– Binnen het bestuur is een protocol opgesteld, zodat bestuursleden elkaars taken makkelijker kunnen overnemen.
– Het zoeken naar en het aanschrijven van potentiële sponsors is een proces dat een grote investering vraagt met maar weinig rendement. Activiteiten op een aantal vlakken die in 2015 nog zijn ondernomen, zijn in 2016 gestopt doordat die geen positieve reacties opleverden.
– De hulp die Stichting Burung Manyar verleent, is een noodzakelijke en onontbeerlijke hulp. Alleen is die hulp gericht op individuen en heeft een permanent karakter. Dat zal zo blijven. Ons werk bestaat dus niet uit een in tijd, werk en investering afgerond project dat een structurele verbetering in de leefomstandigheden van een gemeenschap teweegbrengt, zoals het bouwen van een school of een medische post, het sturen van boeken voor een school of een bibliotheek, het slaan van waterputten en bouwen van toiletten etc. Eventuele sponsors, maar ook veel grotere hulporganisaties zoals Wilde Ganzen, gaan wel volledig van een dergelijke projectaanpak uit en dat bemoeilijkt het verkrijgen van sponsor- en donateursgelden voor onze Stichting op ernstige wijze. In de recente wervingsacties wordt daardoor het geheel of gedeeltelijk steunen van een patiënt steeds meer als een project geformuleerd.
– Via de Facebook-pagina’s wordt regelmatig aan een grotere naamsbekendheid gewerkt.
– In november 2012 verkreeg Stichting Burung Manyar de tweede plaats in Trouw Goede Doelen Top 50. Die erkenning is in de publiciteit gebracht en dat heeft niet veel, maar toch enkele sponsorreacties ten gevolge gehad. Sindsdien is die Top 50 gestopt. Het profiel van Burung Manyar waarop deze erkenning gebaseerd was, is nog verbeterd.
– Tot nu toe voldoet de Stichting aan de ANBI-eisen om grotere doorzichtigheid te bereiken door publicatie op onze eigen website en op die van de Kennisbank Filantropie en Geef.nl.
– Sinds 1 januari 2016 is een algemene erkenningsregeling voor hulpverlenende stichtingen en organisaties gestart. Die erkenning gaat komen in plaats van de bestaande keurmerken. Kleine stichtingen als de onze zijn (nog) niet verplicht die erkenning aan te vragen. Het bestuur heeft dat nog niet gedaan om dezelfde reden waarom ook een keurmerk nooit is aangevraagd. De kosten zijn voor BM relatief hoog vergeleken met het te verwachte rendement, terwijl via de website al zestien jaar volledige openheid bestaat. Zolang het Ministerie van Financiën geen Algemeen Bindend Verklaring eist en er geen noodzakelijke koppeling met de ANBI-status wordt gelegd, zal het bestuur afzien van een erkenningscertificaat. Bovendien kunnen de kosten, die aan een erkenning verbonden zijn, beter ten gunst aan onze doelgroep komen.
– In de loop van 2016 zijn drie patiënten die de meeste zorgen baarden helaas overleden. Dat betekende dat gewenste, geplande of inmiddels gestarte hulpprojecten wegvielen. Dat veroorzaakte ook de noodzakelijke heroriëntatie van het bestuur op de aard van de hulpverlening, het gebruik van de donatie- en sponsorgelden en de opzet van de continuïteitssregeling. Een nieuw beleidsstandpunt is nodig. Dat zal de eerste taak zijn van het bestuur in 2017, naast het voortzetten van de bestaande hulpverlening uiteraard. De nieuwe beleidsaanpak zal in een document geformuleerd worden, dat op de website geplaatst zal worden en aangekondigd zal worden in de eerste nieuwsbrief van 2017.

Werkbegroting 1 januari 2017 – 31 december 2017
IN UIT
Donaties (12 x € 375,00) € 4.500,00 Bankkosten € 100,00
Eenmalige acties en sponsoring € 1.500,00 Administratie- en kantoorkosten € 100,00
Donatie t.b.v. administratie € 150,00 Medicijnkosten patiënten € 7.000,00
uit Continuïteitsreserve € 2.450,00 Werkbezoek € 1.500,00
Rentes € 100,00
Totaal € 8.700,00 Totaal € 8.700,00
>> naar boven