Help onze patiënten
Nieuws
Nieuwsbrief
2024/1
is gepubliceerd.
Bahasa Indonesia
ANBI-informatie

Jaarverslag 2011/juni 2012

 
>> Jaarverslagen
         
     • Stichting Burung Manyar werkt met een financieel jaarverslag van 1 januari – 31 december en met een werkbegroting voor een jaar van 1 juni – 31 mei.
 
• Het financieel jaarverslag 2011 is gepubliceerd op de website en van commentaar voorzien in Nieuwsbrief 2012/1.
 
Belangrijkste opmerkingen:
– In de jaarbegroting wordt uitgegaan van gemiddeld € 350,00 aan donaties. Dat bedrag wordt meer dan royaal gehaald.
– De overheadkosten mogen niet meer dan 5% van de jaarinkomsten bedragen. Daar wordt royaal onder gebleven.
– Transportkosten van medicijnen naar Indonesië, gekoppeld aan een werkbezoek (gemiddeld een maal per twee jaar), mogen niet ten laste komen van de donaties voor medicijnen. Deze post kon betaald worden uit ontvangen rentes en sponsoring speciaal voor dit doel.
– Een patiënte heeft een maandelijkse extra financiële ondersteuning toegezegd gekregen om noodzakelijke extra medicijnen te kunnen bekostigen. Het uitgegeven bedrag is onder het toegezegde bedrag gebleven.
– Onverwacht moest een patiënte op de grens van 2011 en 2012 een dure operatie ondergaan. Een actie om extra gelden daarvoor bijeen te brengen leverde op € 150,00 na het benodigde bedrag op.
– De opbouw van een garantiefonds is voortgegaan, in eerste instantie van tien jaar voor drie kernpatiënten die hulp ontvangen. Een groot deel van de jaarinkomsten aan donaties en sponsoring is in dat fonds gevloeid.
– Om de dekking van het garantiefonds met dit doel te realiseren, uitgaande van de prognoses van dit moment, was op de werkbegroting 2011/2012 een bedrag van € 3.000,00 aan extra sponsoring opgenomen. In genoemde periode is daar € 1000,00 van gerealiseerd.
– Andere posten uit de werkbegroting zijn inmiddels verantwoord in het financieel jaarverslag 2011 of zullen verantwoord worden in dat van 2012.
 
• Een inhoudelijk jaarverslag over de periode 1 januari 2011 – 31 december 2012 is moeilijk te geven aangezien Stichting Burung Manyar geen in tijd nauw omlijnde projecten kent.
 
• Dat wat gebeurt en gebeurd is, is te lezen in de nieuwsbrieven die doorgaans tweemaal per jaar verschijnen en op de website gepubliceerd worden. Donateurs, sponsors, medewerkers en anderszins geïnteresseerden worden per e-mail daarop geattendeerd en van wie wij geen mailadres hebben, krijgen die brieven per post toegestuurd.
In die nieuwsbrieven wordt regelmatig het beleid verantwoord en geëvalueerd en worden de beleidslijnen voor de toekomst meegedeeld. Voor de periode 2011/half 2012 gelden Nieuwsbrief 2011/1, 2011/2 en 2012/1.
 
Belangrijke punten:
– De noodzakelijke anti-afstotingsmedicijnen zijn tot januari 2013 aan de drie kernpatiënten verstrekt.
– Drie andere patiënten kunnen tot januari 2013 profiteren van een groot restant medicijnen.
– De extra maandelijkse financiële hulp aan een patiënt is overlegd en met de patiënt en vastgelegd.
– Aanvullende hulpverlening bestond uit het bijeenbrengen van de financiën om een operatie van een patiënt mogelijk te maken.
– Regelmatig contact met patiënten, specialisten, tussenpersonen en medewerkers is onderhouden via e-mail en Facebook.
– Waar nodig en mogelijk is antwoord gegeven op vragen die per e-mail, contactformulier of Facebook binnenkwamen, eventueel met inschakeling van onze adviseurs.
– Doordat de secretaris op eigen naam en op naam van de stichting Facebook-accounts heeft geopend, is het mogelijk geworden om te participeren in Indonesische patiëntenfora en mee te denken over en te zoeken naar antwoorden op vragen. Zo is het mogelijk als stichting service te geven en informatie te verschaffen aan nierpatiënten in het algemeen.
– Het Indonesische tijdschrift voor nierpatiënten, Dialife, is herleefd en wordt weer op onze website gepubliceerd als vorm van informatieverschaffing.
– De samenwerking met Nederlandse en Indonesische stichtingen is geïntensiveerd om nog beter te kunnen functioneren. In het bijzonder is het contact met Indonesian Diatrans Kidney Foundation van belang.
– Problemen met het transport en de import van medicijnen in Indonesië zijn opgelost met behulp van enkele Indonesische stichtingen die te hulp schoten.
– De secretaris heeft een werkbezoek gebracht, waarbij alle betrokkenen bij het werk van de stichting bezocht zijn en waarbij de medicijnverschaffing tot januari 2013 geregeld is. Nadere afspraken voor de periode tot die datum zijn gemaakt.
– Folders en conceptbrieven zijn gemaakt, waarmee propaganda gemaakt kan worden bij toekomstige donateurs en sponsors.
– Er is foto- en filmmateriaal gemaakt evenals een scenario om een promotiefilm te produceren en een editor is daarvoor gevonden.
– Alle informatie is regelmatig in nieuwsbrieven via de website of per post verspreid, kleine tussentijdse informatie is per mail aan alle betrokkenen toegestuurd.
– Via de Facebook-pagina’s wordt regelmatig aan een grotere naamsbekendheid gewerkt.
 
• In het Jaarplan 2012/13 voor het bestuur staan de actiepunten voor het komende jaar geformuleerd.
 
Enkele belangrijke punten:
– De mogelijkheid om ongebruikte medicijnen in te zamelen in Nederland is weggevallen. De hulp aan de nierpatiënten wordt nu puur financieel. Een nieuw financieel beleidsplan zal opgezet moeten worden.
– Er zullen budgetafspraken met de patiënten gemaakt worden en de reserves in het garantiefonds zullen op naam gezet worden.
– Het financieel verkeer tussen Nederland en Indonesië moet definitiever geregeld worden evenals dat binnen Indonesië.
– Onderzoek naar vaste steunpunten in Indonesië met eventueel een bankaccount gaat plaatsvinden evenals naar de mogelijkheid om in Indonesië medicijnen centraal in te kopen.
– Nieuwe oriëntatie op de strategie om nieuwe sponsors te werven gaat plaatsvinden evenals het ontwikkelen van nieuwe middelen, zoals een promotiefilm.
– Het consolideren, uitbreiden en structureler maken van het donatiebestand gaat aangepakt worden.
– Het zoeken naar een bestuursmedewerker die de werving o.a. via de (social) media weet te realiseren, zal voortgezet worden.
   
         
    Werkbegroting 1 juni 2012 – 1 juni 2013    
         
    IN     UIT      
    Donaties (12 x € 350,00) € 4.200,00   Bankkosten € 60,00    
    Sponsoring € 3.450,00   Administratie- en kantoorkosten € 90,00    
    Donatie boekverkoop € 95,00   Contributies & abonnementen € 30,00    
    Rentes € 1.200,00   Medicijntransport € 50,00    
          Subsidie Ary (7 x € 300,00) € 2.100,00    
          Subsidie alle patiënten (5 x € 1.135,00) € 1.675,00    
          Werkbezoek € 1.750,00    
          Naar reserve € 3.190,00    
    Totaal € 8.945,00   Totaal € 8.945,00    
                 
>> naar boven